Zagovornik načela enakosti: Na nedostopnost objektov za ljudi z invalidnostmi ne smemo pristati

19. 10. 2023

Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o nedostopnosti objektov v javni rabi za ljudi z invalidnostmi. Ugotavlja, da prostori, ki bi morali biti enako dostopni vsem prebivalcem, za ljudi z invalidnostmi večinoma niso. Tudi obeti niso dobri. Zagovornik je stanje ugotovil na podlagi samoocene preko 2.200 pristojnih za upravljanje s prostori v javni rabi. Ti večinoma menijo, da jim dostopnosti ne bo uspelo zagotoviti do 11. decembra 2025, ko naj bi po Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov vsi prostori v javni rabi bili dostopni vsem prebivalcem. V poročilu je Zagovornik dal več priporočil za izboljšanje stanja.

»Ovire v javnem prostoru so tisto, kar moramo kot družba odpraviti zato, da bi lahko vsi, ki se težje gibljejo, prihajali v vse prostore, dostopne večini,« ob izdaji posebnega poročila z naslovom Nedostopnost objektov v javni rabi za ljudi z invalidnostmi poudarja zagovornik Miha Lobnik.

Glede na samoocene več kot 2.200 odgovornih za stavbe in prostore, ki sodijo med prostore v javni rabi, velik delež teh objektov ni dostopen ljudem z invalidnostmi.

Razlogi za to so med drugim pomanjkanje finančnih sredstev, nepoznavanje dolžnosti zavezancev glede zagotavljanja dostopnosti objektov za ljudi z invalidnostmi ter predpisi s področja varstva kulturne dediščine, ki otežujejo proces prilagoditve objektov. Nekateri odgovorni za zagotovitev dostopnosti tudi ne vedo, kje in kako poiskati informacije za pripravo projektov za izvedbo prilagoditev.

Analiza 1.645 v celoti izpolnjenih vprašalnikov Zagovornika razkriva, da vsak četrti upravljavec prostora v javni rabi meni, da mu do 11. decembra 2025, ko se izteče zakonsko določen rok za ureditev dostopnosti teh objektov, ne bo uspelo zagotoviti ustreznih gradbenih prilagoditev. Približno 40 odstotkov objektov bo po samooceni upravljavcev, ki so odgovorili na vsa anketna vprašanja, po tem roku še vedno brez tehničnih prilagoditev. Okrog 60 odstotkov anketirancev, ki so vprašalnik izpolnili do konca, je ocenilo, da njihovi prostori do decembra 2025 ne bodo opremljeni z zvočnimi in svetlobnimi indikatorji ali s pisnimi informacijami v lahko razumljivem jeziku.

Tabela: Načrtovani napredek glede prilagoditev do izteka zakonskega roka

Zagovornik je za izboljšanje stanja dal več priporočil. Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je priporočil, naj v skladu z Zakonom o varstvu pred diskriminacijo in Zakonom o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI) v sodelovanju z Urbanističnim inštitutom zagotovi metodološko in strokovno celovito analizo stanja prostorske dostopnosti vseh objektov v javni rabi in jo javno objavi. Vzpostavi naj tudi nacionalno svetovalno-informacijsko točko, ki bo na enem mestu ponujala celovite informacije, gradiva in stike za pomoč in svetovanje glede vseh vidikov obveznosti zagotavljanja dostopnosti objektov v javni rabi za ljudi z invalidnostmi, posebej za zavezance po ZIMI. Posebno pozornost naj nameni vsebinam o prilagoditvah v obliki zvočnih in svetlobnih indikatorjev ter pisnih informacij. Sprejme naj tudi predpis o minimalnih zahtevah za dostopnost do vsega blaga in storitev za izvajanje petega odstavka 8. člena ZIMI, saj tudi pomembno vpliva na odpravo ovir za zagotavljanje dostopnosti objektov v javni rabi, ki ponujajo blago in storitve, ki so na voljo javnosti.

Ministrstvu za kulturo je Zagovornik priporočil, naj v najkrajšem možnem času v sodelovanju z Ministrstvom za naravne vire in prostor in Zavodom za varstvo kulturne dediščine pripravi smernice za odločanje v postopkih pridobitve kulturnovarstvenih soglasij tako, da bo organom in ustanovam, ki so zavezanci za zagotavljanje prilagoditev objektov v javni rabi za ljudi z invalidnostmi, omogočeno te prilagoditve izvesti učinkovito in finančno vzdržno.

Ministrstvu za naravne vire in prostor je ob tem priporočil, naj čim prej pripravi predlog spremembe Gradbenega zakona tako, da bo vključeval končni rok za obvezno primerno prilagoditev obstoječih objektov v javni rabi iz 38. člena ZIMI ter nedvoumno določal pristojnost inšpekcije in globe v primeru kršitev.

Vladi pa je Zagovornik priporočil, naj pripravi oceno potrebnih proračunskih sredstev in poseben investicijski načrt z namenom prilagoditve objektov v javni rabi za ljudi z invalidnostmi in s tem odpravi diskriminacijo. Za to naj zagotovi tudi potrebna namenska proračunska sredstva. Pripravi naj tudi analizo možnosti črpanja evropskih sredstev za namene prilagoditve objektov v javni rabi za ljudi z invalidnostmi in jo vključi v investicijski načrt.

Posebno poročilo je dostopno na naslovu https://zagovornik.si/wp-content/uploads/2023/10/Posebno-porocilo-Nedostopnost-objektov-v-javni-rabi-za-ljudi-z-invalidnostmi-1.pdf.

Objekt v javni rabi je po Gradbenem zakonu »objekt ali del objekta, katerega raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem«. Med objekte v javni rabi tako sodijo nestanovanjske stavbe, ki so gostinske stavbe, poslovne in upravne stavbe, trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti, stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij, stavbe splošnega družbenega pomena, obredne stavbe in druge nestanovanjske stavbe, če so namenjene javni rabi. V isto kategorijo sodijo tudi javne površine, kot so javna cesta, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica in rekreacijska površina. Podrobnejši seznam objektov v javni rabi je v Uredbi o razvrščanju objektov.

Zagovornik je tako poizvedbo o dostopnosti poslal vrtcem, osnovnim šolam, zavodom za otroke in mladostnike, strokovnim centrom za otroke in mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi težavami, srednjim šolam in dijaškim domovom, študentskim domovom, univerzam in višjim strokovnim šolam, organizacijam za izobraževanje starejših, raziskovalnim zavodom, bolnišnicam, zdravstvenim domovom, lekarnam, centrom za socialno delo, materinskim domovom, varnim hišam, domovom starejših občanov, varstveno-delovnim centrom, centrom za usposabljanje, delo in varstvo, knjižnicam, muzejem, arhivom, občinam, upravnim enotam, policijskim postajam, zaporom, sodiščem, tožilstvom, Zavodu za zaposlovanje in njegovim območnim enotam, kmetijsko-svetovalnim službam in naravnim parkom.

Deli objavo

Ostale novice

strategija-za-pravice-invalidov2021-768x432-2
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s priporočili opozoril, da morajo imeti vsi ljudje z invalidnostmi možnost,...
27. 11. 2023
Slepa oseba na, ki vstopa na avtobus.
Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o dostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza tistim, ki slabo ali sploh ne vidijo ali slišijo. Ugotovil je, da...
24. 11. 2023
Lobnik Dalli Angel delovna-169 Foto Nik Jevšnik
Evropska komisarka za enakost Helena Dalli in podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel sta na delovnem obisku v Sloveniji obiskala tudi Zagovornika načela enakosti. Miha Lobnik,...
16. 11. 2023
ZNe svetuje
Vlada s predlogom proračuna za leto 2024 Zagovorniku načela enakosti enostransko jemlje vsa sredstva, ki jih je predvidel za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Predstojnik...
15. 11. 2023
strokovna ekskurzija
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevno diskriminacijo dijakov, ker je srednja šola organizirala obvezno tedensko ekskurzijo v tujini. Prijavitelj diskriminacije je zatrjeval, da so zaradi...
14. 11. 2023
konferenca okrogla miza1
Diskriminacija je tudi v Sloveniji velika težava, čisto vsak pa lahko pomaga pri tem, da bi bili vsi deležni dostojne obravnave in enakih možnosti. To...
9. 11. 2023
Ljubljana, Novo Brdo.
Stanovanjska soseska Novo Brdo.
Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Razpis Stanovanjskega sklada Republike...
8. 11. 2023
uravnotezenost-768x432.jpg
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport...
7. 11. 2023
Šport
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti določbe Pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov, da starejši od 50 let ne morejo pridobiti...
23. 10. 2023
strategija-za-pravice-invalidov2021-768x432-2
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s priporočili opozoril, da morajo imeti vsi ljudje z invalidnostmi možnost,...
27. 11. 2023
Slepa oseba na, ki vstopa na avtobus.
Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o dostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza tistim, ki slabo ali sploh ne vidijo ali slišijo. Ugotovil je, da...
24. 11. 2023
Lobnik Dalli Angel delovna-169 Foto Nik Jevšnik
Evropska komisarka za enakost Helena Dalli in podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel sta na delovnem obisku v Sloveniji obiskala tudi Zagovornika načela enakosti. Miha Lobnik,...
16. 11. 2023
ZNe svetuje
Vlada s predlogom proračuna za leto 2024 Zagovorniku načela enakosti enostransko jemlje vsa sredstva, ki jih je predvidel za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Predstojnik...
15. 11. 2023
strokovna ekskurzija
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevno diskriminacijo dijakov, ker je srednja šola organizirala obvezno tedensko ekskurzijo v tujini. Prijavitelj diskriminacije je zatrjeval, da so zaradi...
14. 11. 2023
konferenca okrogla miza1
Diskriminacija je tudi v Sloveniji velika težava, čisto vsak pa lahko pomaga pri tem, da bi bili vsi deležni dostojne obravnave in enakih možnosti. To...
9. 11. 2023
Ljubljana, Novo Brdo.
Stanovanjska soseska Novo Brdo.
Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Razpis Stanovanjskega sklada Republike...
8. 11. 2023
uravnotezenost-768x432.jpg
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport...
7. 11. 2023
Šport
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti določbe Pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov, da starejši od 50 let ne morejo pridobiti...
23. 10. 2023