Mnenja zagovornika načela enakosti 2010-2016 (po Zakonu o uresničevanju načela enakega obravnavanja)

Institut zagovornika načela enakosti je bil v slovenski sistem prvič uveden s sprejemom Zakona o uresničevanju načela enakega obravnavanja (ZUNEO) leta 2005. S tem zakonom sta bili v slovenski pravni red preneseni direktivi 2000/34/ES in 2000/78/ES. Prvega januarja 2005 je na podlagi navedenega zakona pričela delovati prva zagovornica načela enakosti, takrat v okviru Urada Vlade RS za enake možnosti (UEM). Imela je status javne uslužbenke, zaposlene v UEM in pooblaščene za izvajanje nalog zagovornice po ZUNEO.

Pred letom 2005 je tovrsten institut obstajal samo za področje spola. Imenoval se je zagovornik oziroma zagovornica enakih možnosti. Uveden je bil na podlagi Zakona o enakih možnostih žensk in moških leta 2002. Z letom 2005, ko je bil ustanovljen zagovornik enakih možnosti za vse osebne okoliščine, je ta pridobil tudi pristojnosti zagovornika enakih možnosti na področju spola.

Aprila 2012 je bil Urad Vlade za enake možnosti ukinjen, njegove pristojnosti in naloge pa so bile prenesene na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ). S tem je na MDDSZ prešel tudi zagovornik načela enakosti kot javni uslužbenec, pooblaščen za samostojno izvajanje nalog po ZUNEO. Njegov položaj se je tako še oslabil.

Položaj in status zagovornika, kot je urejen v ZUNEO, je bil ob sprejemu zakona edini možni kompromis, saj takrat ni bilo politične volje za drugačno, bolj neodvisno organizacijsko strukturo, čeprav so se že ob vzpostavitvi zagovornika pojavljali pomisleki glede zadostne neodvisnosti, zlasti v smislu finančne samostojnost in statusne oblike. Državni zbor RS je ob obravnavi poročil zagovornice in zagovornika Vladi RS večkrat priporočil, naj preuči ustreznost zakonske ureditve položaja zagovornika in finančnih osnov za delovanje te institucije ter možnost zagotovitve delovanja zagovornika kot samostojnega organa. Na neustreznost ureditve so opozarjali tudi Varuh človekovih pravic, Odbor ZN za odpravo diskriminacije žensk (CEDAW odbor), Evropska Komisija za boj proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI) in tudi nekdanji Urad Vlade RS za enake možnosti.

Evropska Komisija je februarja 2013 v okviru projekta EU PILOT 4500/13/JUST na Republiko Slovenijo naslovila vprašanje in prošnje za pojasnitev o izpolnjevanju zahtev direktiv o nediskriminaciji s poudarkom na položaju nacionalnega telesa za enakost, torej zagovornika. Slovenija je v odgovoru Evropski Komisiji navedla, da se zaveda potrebe za dopolnitev zakonodaje, ki se nanaša na status zagovornika, in da je v postopku priprave novega zakona, ki bo podrobno uredil njegov položaj. Ker Republika Slovenija Evropski Komisiji ni posredovala novega zakona ali vsaj njegovega predloga, je Evropska Komisija zavrnila odgovor Republike Slovenija in odločila, da bo nadaljevala postopek z uvedbo ugotavljanja kršitev v skladu s členom 258 Pogodbe o delovanju Evropske Unije. Na podlagi navedenega je Republika Slovenija 10. julija 2014 prejela uradni opomin Evropske komisije (št. kršitve 2014/2093) zaradi domnevne nepravilnosti pri prenosu 13. člena Direktive Sveta 2000/43/ES, 12. člena Direktive Sveta 2004/113/ES in 20. člena Direktive 2006/54/ES v slovenski pravni red.

Na podlagi postopka ugotavljanja kršitve je bil predlagan in zatem aprila 2016 tudi sprejet nov zakon – Zakon o varstvu pred diskriminacijo. S tem je bil med drugim tudi na novo urejen položaj nacionalnega telesa za enakost – Zagovornika načela enakosti kot samostojnega in neodvisnega državnega organa. Prvi predstojnik novega organa je bil imenovan 25. oktobra 2016, s tem dnem pa je bil ustanovljen tudi nov državni organ, ki je nadomestil mandat javnega uslužbenca, kot je obstajal na podlagi ZUNEO.

Zagovorniki načela enakosti s prejšnjim mandatom:

  • Tatjana Strojan: januar 2005 – september 2008
  • Domen Zupan: september 2008 – januar 2010
  • Barbara Žgajnar Tavš (v.d.): januar 2010 – junij 2010
  • Boštjan Vernik Šetinc: junij 2010 – 25. oktober 2016

Mnenja Zagovornika načela enakosti z mandatom po ZUNEO (do 25. oktobra 2016)*:

*Stran sproti dopolnjujemo.