Search
Close this search box.

Posebna poročila

Zagovornik pripravlja posebna poročila o obstoju diskriminacije ljudi z določeno osebno okoliščino in z ugotovitvami seznanja Državni zbor.

Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o dostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza tistim, ki slabo ali sploh ne vidijo ali slišijo. Ugotovil je, da imajo senzorno ovirani pri uporabi cestnega javnega prevoza še veliko preprek, ki bi morale biti že odpravljene. Zakonski rok za prilagoditev dostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza ljudem z invalidnostmi je potekel že decembra 2020.  

Dokumenti:

Prevod v angleškem jeziku:

Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o nedostopnosti objektov v javni rabi za ljudi z invalidnostmi. Ugotavlja, da prostori, ki bi morali biti enako dostopni vsem prebivalcem, za ljudi z invalidnostmi večinoma niso. Tudi obeti niso dobri. Zagovornik je stanje ugotovil na podlagi samoocene preko 2.200 pristojnih za upravljanje s prostori v javni rabi. Ti večinoma menijo, da jim dostopnosti ne bo uspelo zagotoviti do konca leta 2025, ko naj bi po Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov vsi prostori v javni rabi bili dostopni vsem prebivalcem. V poročilu je Zagovornik dal več priporočil za izboljšanje stanja.

Dokumenti:

Prevod v angleškem jeziku: 

Decembra 2020 se je iztekel zakonski rok, do katerega bi morali biti avtobusi v javnem medkrajevnem potniškem prometu dostopni gibalno in senzorno oviranim. Zagovornik je na podlagi informacij pristojnega ministrstva in področnih nevladnih organizacij ugotovil, da to ni uresničeno. Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo je izdal več priporočil za ukrepanje, da bi bili avtobusi dostopni tudi ljudem z invalidnostmi.

Dokumenti: 

Prevod v angleški jezik: 

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je obravnaval primer gibalno oviranega devetošolca, ki se je želel vpisati na eno od gimnazij, vendar se zanjo nato ni odločil zaradi nedostopnosti šole za gibalno ovirane. Zagovornik je ob obravnavi tega primera ugotovil, da so podatki glede dostopnosti srednjih šol za gibalno ovirane dijake v Sloveniji pomanjkljivi. Predvsem pa, da niso vse srednje šole dostopne za gibalno ovirane dijake. Na pomanjkanje podatkov in analiz je nedavno opozoril tudi Varuh človekovih pravic.

V okviru priprave tega posebnega poročila je Zagovornik zbral informacije o fizični, prostorski oziroma arhitektonski dostopnosti srednjih šol za gibalno ovirane dijake. Pristojnim priporoča, kaj je treba narediti, da bodo lahko šole opravile primerne prilagoditve, kot to določa zakon.

Dokumenti:

Prevod povzetka v angleškem jeziku:

Prevod povzetka v madžarskem jeziku:

Prevod povzetka v italijanskem jeziku:

Namen posebnega poročila je predstaviti, kako so v Sloveniji urejeni postopki medicinske potrditve spolne identitete in pravnega priznanja spola za transspolne ljudi ter kakšna je praksa pristojnih institucij in organov. Zagovornik s tem posebnim poročilom odločevalce in javnost opozarja na pomen spoštovanja človekovih pravic in enakih pravic ljudi, ki jim je bil ob rojstvu pripisan spol, s katerim se ne poistovetijo in ne odraža njihove spolne identitete. Posebno poročilo v tem okviru opisuje položaj transspolnih ljudi, pojasnila različnih institucij in organov ter stališča Evropskega parlamenta, Evropske komisije, Sveta Evrope, Organizacije združenih narodov in Svetovne zdravstvene organizacije. Zagovornik v posebnem poročilu podaja priporočila več ministrstvom in drugim institucijam v Sloveniji za izboljšanje položaja transspolnih ljudi v medicinskih in upravnih postopkih.

Dokumenti:

Priloge k posebnemu poročilu: 

Prevod v angleškem jeziku:

Dokument:

Zagovornik načela enakosti je v posebnem poročilu o položaju gluhih v izobraževalnem sistemu opozoril, da so osebe z gluhoto pri uresničevanju pravice do izobrazbe v slabšem položaju.

To je med drugim videti iz podatkov o izobraženosti, ki kažejo, da je imel leta 2011 le en odstotek gluhih visokošolsko izobrazbo, med vsemi prebivalci Slovenije pa je bilo visokošolsko izobraženih 17 odstotkov prebivalcev.

Zagovornik s poročilom pristojnim priporoča, da je treba zagotoviti večjo in bolj aktivno zaščito pravic gluhih in uporabnikov slovenskega znakovnega jezika pred diskriminacijo. V Zakonu o varstvu pred diskriminacijo sta med izrecno navedenimi osebnimi okoliščinami, zaradi katerih nihče ne sme biti obravnavan slabše, tudi osebni okoliščini invalidnosti in jezika.

Dokumenti:

Prevod poročila v angleški jezik:

V Sloveniji se tako kot v drugih državah na leto rodi nekaj interspolnih otrok. To so novorojenčki s takimi telesnimi (spolnimi) značilnostmi, da njihovega spola ni mogoče opredeliti kot ženskega ali moškega, saj imajo lahko nerazvite ali netipično razvite spolne organe, motnje v razvoju spolnih žlez, drugačno kromosomsko in hormonsko strukturo od večine.

Zaradi odstopanja njihovih telesnih značilnosti od ustaljenih medicinskih in družbenih norm o tipično moškem ali ženskem telesu so vse od rojstva lahko izpostavljeni različnim oblikam kršenja človekovih pravic.

To sta zaznala tudi Evropski parlament in Parlamentarna skupščina Sveta Evrope, ki sta sprejela posebni resoluciji o varstvu pred diskriminacijo in človekovih pravicah interspolnih ljudi. Resoluciji vključujeta tudi smernice in priporočila glede zagotavljanja varstva človekovih pravic in pravice do enake obravnave interspolnih ljudi, vključno s področjem zdravstvene obravnave njihove interspolnosti.

Zagovornik načela enakosti je na podlagi lastne analize pripravil posebno poročilo o tem, kako je varstvo človekovih pravic in pravice do enake obravnave zagotovljeno interspolnim ljudem v postopkih medicinske obravnave v Sloveniji.

Dokumenti:

Prevod poročila v angleški jezik: