Search
Close this search box.

Katalog informacij javnega značaja pri Zagovorniku načela enakosti

1. Osnovni podatki o katalogu:

Naziv organa:

Zagovornik načela enakosti

Naslov organa:

Železna cesta 16, 1000 Ljubljana

Telefon:

01/ 4735 531

Odgovorna oseba:

Miha Lobnik,
zagovornik načela enakosti

Datum prve objave kataloga:

18. 9. 2019

Datum zadnje spremembe:

7. 3. 2024

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

Druge oblike kataloga:

Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Zagovornika načela enakosti v času uradnih ur.

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga:

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa:

Kratek opis delovnega področja organa:

Zagovornik načela enakosti je samostojen državni organ, ki ima pravno podlago v Zakonu o varstvu pred diskriminacijo.

V skladu z 21. členom Zakona o varstvu pred diskriminacijo so pristojnosti Zagovornika načela enakosti naslednje:

 • opravljanje neodvisnih raziskav o položaju oseb z določeno osebno okoliščino, zlasti spola, narodnosti, rase ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti in spolne usmerjenosti ter ostalih vprašanj v zvezi z diskriminacijo oseb z določeno osebno okoliščino;
 • objavljanje neodvisnih poročil in izdajanje priporočil državnim organom, lokalnim skupnostim, nosilcem javnih pooblastil, delodajalcem, gospodarskim subjektom in drugim subjektom v zvezi z ugotovljenim položajem oseb z določeno osebno okoliščino, in sicer glede preprečevanja in odpravljanja diskriminacije ter sprejemanja posebnih in drugih ukrepov za odpravo diskriminacije;
 • opravljanje nekaterih nalog inšpekcijskega nadzora na podlagi predlogov iz 5. poglavja tega zakona glede spoštovanja določb tega ali drugega zakona, ki določa njegovo pristojnost;
 • zagotavljanje neodvisne pomoči diskriminiranim osebam pri uveljavljanju njihovih pravic v zvezi z varstvom pred diskriminacijo v smislu svetovanja in pravne pomoči strankam v drugih upravnih in sodnih postopkih, povezanih z diskriminacijo;
 • osveščanje splošne javnosti o diskriminaciji in ukrepih za njeno preprečevanje;
 • spremljanje splošnega stanja v Republiki Sloveniji na področju varstva pred diskriminacijo in položaja oseb z določenimi osebnimi okoliščinami;
 • predlaganje sprejetja posebnih ukrepov za izboljšanje položaja oseb, ki so v manj ugodnem položaju zaradi določene osebne okoliščine;
 • sodelovanje v sodnih postopkih zaradi diskriminacije v skladu s tem zakonom;
 • zagotavljanje izmenjave razpoložljivih informacij o diskriminaciji z institucijami Evropske unije;
 • ter opravlja druge naloge, določene z zakonom.
Kratek opis delovnega področja organa:

Kabinet Zagovornika načela enakosti
 
 

Železna cesta 16, 1000 Ljubljana

e-naslov: gp@zagovornik-rs.si

tel: 01/ 4735 531


 

vodja:
Majda Hostnik

Oddelek za sistemsko spremljanje, ozaveščanje in preventivo na področju diskriminacije

Železna cesta 16, 1000 Ljubljana

e-naslov: gp@zagovornik-rs.si

tel: 01/ 4735 531


 

vodja:
mag. Jelena Aleksić

Oddelek za ugotavljanje diskriminacije, svetovanje in zagovorništvo
 

Železna cesta 16, 1000 Ljubljana

e-naslov: gp@zagovornik-rs.si

tel: 01/ 4735 531


 

vodja:
Mateja Galič

Oddelek za splošne, kadrovske in finančne zadeve
 
 

Železna cesta 16, 1000 Ljubljana

e-naslov: gp@zagovornik-rs.si

tel: 01/ 4735 531


 

generalna sekretarka:
mag. Simona Hribar Motore

2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja:

Mag. Simona Hribar Motore

generalna sekretarka

 
uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja

Železna cesta 16, 1000 Ljubljana

e-naslov: gp@zagovornik-rs.si

tel: 01/ 4735 531


 

Sergeja Oštir

samostojna svetovalka Zagovornika
 
 
uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja

Železna cesta 16, 1000 Ljubljana

e-naslov: gp@zagovornik-rs.si

tel: 01/ 4735 531


 

Mojca Šmid

svetovalka Zagovornika II
 
 
uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja

Železna cesta 16, 1000 Ljubljana

e-naslov: gp@zagovornik-rs.si

tel: 01/ 4735 531


 

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov evropskih skupnosti z delovnega področja organa:

2.č Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih:

Zagovornik načela enakosti ni predlagatelj predpisov.

Pripombe Zagovornika načela enakosti na predloge predpisov drugih predlagateljev so dostopne na:

2.d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih:

2.e Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov:

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

Zagovornik načela enakosti vodi upravne postopke ugotavljanja diskriminacije po Zakonu o varstvu pred diskriminacijo, drugih zakonih glede prepovedi posameznih oblik diskriminacije in Zakonu o splošnem upravnem postopku. V postopku izda ugotovitveno odločbo, v kateri ugotovi, ali je zavezanec kršile ali ni kršil prepovedi diskriminacije. V kolikor presodi, da izdaja odločbe ne bi bila smiselna, lahko primer odstopi pristojni inšpekciji, da začne postopke o prekršku.

Zagovornik načela enakosti opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb Zakona o varstvu pred diskriminacijo in drugih zakonov glede prepovedi posameznih oblik diskriminacije.

Po izvedenemu inšpekcijskem nadzoru lahko Zagovornik načela enakosti izda odločbo, s katero odredi odpravo nepravilnosti, ugotovljenih pri izvajanju inšpekcijskega nadzora, predlaga sprejetje ustreznih ukrepov za preprečitev nadaljnje diskriminacije oziroma odpravo posledic diskriminacije in prepove nadaljnjo diskriminacijo. V kolikor pa presodi, da izdaja odločbe ne bi bila smiselna, pa lahko primer takoj odstopi pristojni inšpekciji, da začne postopke o prekršku.

Če Zagovornik načela enakosti oceni, da je kakšen zakon ali drug predpis diskriminatoren, lahko z zahtevo začne postopek za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil, oziroma lahko o tem obvesti predlagatelja postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti.

Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti predpisa je pravno sredstvo, s katerim se v postopku pred Ustavnim sodiščem uveljavlja neskladnost zakona z Ustavo ali neskladnost podzakonskega predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil, z Ustavo ali zakonom.

Dostopno na: https://zagovornik.si/zakljucena-ugotavljanja-diskriminacije/ 

2.f Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja organ:

 • Naziv zbirke: Evidenca dokumentov in zadev

Namen obdelave osebnih podatkov: Namen je v skladu z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva evidentirati vse dokumente, ki prispejo k Zagovorniku načela enakosti ali pri njem nastanejo.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni pri Zagovorniku načela enakosti, zunanji izvajalci, prijavitelji diskriminacije, prijavitelji na različne razpise.

Vrste osebnih podatkov v zbirki: za posamezno kategorijo posameznikov je s posebnim zakonom določeno, katere podatke sme Zagovornik načela enakosti obravnavati. Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o evidencah s področja dela, Zakon o varstvu in zdravju pri delu, Zakon o varstvu pred diskriminacijo idr..

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki: le zaposlenim pri Zagovorniku načela enakosti, ki imajo pooblastila za obdelavo osebnih podatkov in tistim, ki so na podlagi zakona upravičeni za posredovanje podatkov na njihovo upravičeno pisno zahtevo.

Rok hrambe: trajno oz. do uresničitve namena.

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil predstojnik.

Naziv zbirke: Evidenca o izrabi delovnega časa

Namen obdelave osebnih podatkov: namen je uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva; zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni pri Zagovorniku načela enakosti.

Vrste osebnih podatkov v zbirki: delodajalec dnevno vpisuje v evidenco o izrabi delovnega časa za posameznega delavca naslednje podatke:

 • podatke o številu ur,
 • skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa,
 • opravljene ure v času nadurnega dela,
 • neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila,
 • neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila,
 • neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače,
 • število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki: kadrovska služba in Špica International d.o.o. na podlagi Pogodbe za najem in namestitev strojne in programske opreme za sistem registracije delovnega časa z vzdrževanjem z dne 10. 12. 2020.

Rok hrambe: trajno oz. do uresničitve namena.

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil predstojnik.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: 6. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06); 46. člen Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3); 40. člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, 95/07-UPB7 s spremembami in dopolnitvami).

Naziv zbirke: Evidenca o stroških dela (MFERAC)

Namen obdelave osebnih podatkov: namen je uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva; zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni pri Zagovorniku načela enakosti. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki: delodajalec mesečno za vsakega delavca vpisuje v evidenco o stroških dela naslednje:

a.) podatke o delavcu:

poleg podatkov iz točke a) 13. člena vpisuje še:

 • številko transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki;

b.) podatke o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca:

 • plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi:
  • bruto plača za delo s polnim delovnim časom,
  • bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega,
  • bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo),
  • bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca;
  • zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi:
  • bruto zaostala izplačila in nadomestila plač;
 • izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače):
  • bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti,
  • dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja;
 • neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila):
  • plača,
  • zaostalo izplačilo,
  • nadomestilo plače,
  • izredno izplačilo;

c.) podatke o drugih stroških dela:

  • povračila stroškov v zvezi z delom,
  • regres za letni dopust,
  • jubilejna nagrada,
  • dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev,
  • plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje,
  • solidarnostna pomoč,
  • odpravnina,
  • stroški izobraževanja delavcev,
  • davki na izplačane plače,
  • ostali stroški dela;

d.) podatke o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca:

 • prispevki v breme delodajalca:
  • plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
  • plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje,
  • plačani prispevki za starševsko varstvo,
  • plačani prispevki za zaposlovanje;
  • prispevki v breme zavarovanca:
  • plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
  • plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje,
  • plačani prispevki za starševsko varstvo,
  • plačani prispevki za zaposlovanje.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki: Ministrstvo za finance, Finančna uprava RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS, Zavod za zdravstveno zavarovanje RS in drugi z zakonom pooblaščeni uporabniki.

Rok hrambe: trajno.

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil predstojnik.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

 • 6. in 7. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06 s spremembami in dopolnitvami),
 • 50. člen Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3 s spremembami in dopolnitvami).

Naziv zbirke: Evidenca o zaposlenih delavcih

Namen obdelave osebnih podatkov

Namen uveljavljanja pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za namen zagotavljanja statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki

Zaposleni in nekdanji zaposleni pri Zagovorniku načela enakosti

Vrste osebnih podatkov v zbirki

podatki o delavcu:

 • osebno ime,
 • datum rojstva, če oseba nima EMŠO,
 • kraj rojstva,
 • država rojstva, če je kraj rojstva v tujini,
 • enotna matična številka občana,
 • davčna številka,
 • državljanstvo,
 • naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država),
 • naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država),
 • izobrazba,
 • ali je delavec invalid,
 • kategorija invalidnosti,
 • ali je delavec delno upokojen,
 • ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu,
 • ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo,
 • naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj);
 

podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi:

 • datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi,
 • datum nastopa dela,
 • vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi,
 • razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas,
 • poklic, ki ga opravlja delavec,
 • strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi,
 • naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi,
 • število ur tedenskega rednega delovnega časa,
 • razporeditev delovnega časa,
 • kraj, kjer delavec opravlja delo,
 • ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo;
 

podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi:

 • datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi,
 • način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 

Zavod za zdravstveno zavarovanje RS za potrebe prijave v zdravstveno zavarovanje.

Rok hrambe

Trajno oz. do izpolnitve namena zbiranja osebnih podatkov.

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov

Urejen je v internem aktu o ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov pri Zagovorniku načela enakosti. Zagotovljeno je, da do njih ne dostopajo neupravičene osebe (pooblastila za obdelavo, ukrepi ustrezne varne hrambe).

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: 6. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06).

Naziv zbirke: Evidenca  prejemnikov e-novic Zagovornika načela enakosti

Namen obdelave osebnih podatkov: namen obveščanja o delovanju Zagovornika načela enakosti.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni pri Zagovorniku načela enakosti in prejemniki e-novic.

Vrste osebnih podatkov v zbirki: elektronski naslov prejemnika novic.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki: zaposlenim pri zagovorniku načela enakosti, ki imajo pooblastila za obdelavo osebnih podatkov.

Rok hrambe: do uresničitve namena.

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil predstojnik.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: osebna privolitev posameznika.

Naziv zbirke: Evidenca kontaktov delovnih srečanj  Zagovornika načela enakosti

Namen obdelave osebnih podatkov: namen komuniciranja pri pripravi in izvedbi ozaveščevalne kampanje in drugih dogodkov, obveščanje o delovanju Zagovornika načela enakosti, pošiljanje informativnih materialov, pošiljanje vabil k sodelovanju pri aktivnosti in vabil na dogodke, sodelovanje pri projektih, poizvedba o reševanju primerov diskriminacije ali spremljanje reševanje problematik izpostavljenih v sklopu kampanje.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni pri organizacijah  in institucijah s katerimi sodeluje Zagovornik načela enakosti pri izvajanju svoje pristojnosti ozaveščanja s področja diskriminacije.

Vrste osebnih podatkov v zbirki:

 • naziv organizacije,
 • drugi nazivi,
 • pravna oblika,
 • dejavnost
 • spletna stran,
 • ime in priimek kontaktne osebe,
 • vloga v organizaciji,
 • številka,
 • e-mail,
 • ime in priimek druge kontaktne osebe organizaciji,
 • naslov, poštna številka in kraj organizacije
 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki: zaposlenim pri zagovorniku načela enakosti, ki imajo pooblastila za obdelavo osebnih podatkov.

Rok hramb: do uresničitve namena oz. do preklica s strani posameznika.

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil predstojnik.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: osebna privolitev posameznika.

Naziv zbirke: Evidenca vstopov in izstopov

Namen obdelave osebnih podatkov: namen obdelave osebnih podatkov je varovanje premoženja, življenja ali telesa posameznikov ter reda v prostorih Zagovornika od posameznika, ki namerava vstopiti in izstopiti.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: posamezniki, ki niso zaposleni pri Zagovorniku in želijo vstopiti v  njegove poslovne prostore.

Vrste osebnih podatkov v zbirki: osebno ime, številka in vrsta dokumenta, naslov stalnega prebivališča, ura  vstopa  ali izstopa, razlog vstopa.

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki: le zaposlenim pri zagovorniku načela enakosti, ki imajo pooblastila za obdelavo osebnih podatkov in tistim, ki so na podlagi zakona upravičeni za posredovanje podatkov na njihovo upravičeno pisno zahtevo.

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih podatkov, ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil predstojnik.

Rok hrambe: 2 leti.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: 85. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov

2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Zagovornik načela enakosti ne vodi informatiziranih zbirk podatkov.

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja:

Katalog informacij javnega značaja je dostopen v elektronski obliki na spletni strani Zagovornika načela enakosti.

Informacije so fizično dostopne v prostorih Zagovornika načela enakosti, na naslovu Železna cesta 16, Ljubljana v času uradnih ur.

Dostop za ljudi s posebnimi potrebami:

Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami, in sicer je možen dostop za vpogled v dokumente z invalidskimi vozički.

Prosilci se lahko zglasijo osebno pri Zagovorniku načela enakosti, kjer jim, če ne bo šlo drugače, informacijo na njihovo zahtevo tudi preberemo oziroma ustno obrazložimo.

4. Stroškovnik:

Stroške posredovanja informacij javnega značaja ureja Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja – 16., 17. in 18 člen. Dostopno na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6941.  

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

zahteve za izpis prejetih zadev v organ v določenem časovnem obdobju,

 • zahteve glede podatkov o plačah zaposlenih,
 • zahteve glede sklenjenih pogodb o zaposlitvah,
 • diskriminacija glede na spol,
 • diskriminacija glede na spolno usmerjenost,
 • diskriminacija glede na invalidnost,
 • diskriminacija glede na vero ali prepričanje,
 • vpogled v razpisno dokumentacijo javnih natečajev.

S tem dnem preneha veljati Katalog informacij javnega značaja št. 090-6/2019/7 z dne 22. 8. 2023 z vsemi spremembami in dopolnitvami. 

Dokumenti: