Search
Close this search box.

Letno poročilo

Zagovornik Državnemu zboru poroča o svojem delu in izdelkih z rednim letnim poročilom, ki ga vsako leto pripravi do 30. aprila.

Redno letno poročilo Zagovornika za leto 2023

V rednem letnem poročilu so zbirno in sistematično navedene vse dejavnosti Zagovornika v preteklem letu. Vsebuje pregled dela Zagovornika načela enakosti na posameznih primerih kot tudi na širših družbeno sistemskih področjih. 

Redno letno poročilo za leto 2023 (.pdf)

Redno letno poročilo za leto 2023 (.docx)

Redno letno poročilo Zagovornika za leto 2022

V prvem delu poročila so zbirno in sistematično navedene vse dejavnosti Zagovornika v preteklem letu. Poglavja opišejo pregled dela in statistiko na posameznih primerih kot na širših družbeno sistemskih področjih. 

Redno letno poročilo za leto 2022 – prvi del (.pdf)

Redno letno poročilo za leto 2022 – prvi del (.docx)

Redno letno poročilo Zagovornika za leto 2021

Prvi del poročila Zagovornika za leto 2021 vključuje pregled delovanja organa v lanskem letu, tako na posamičnih primerih kot tudi na družbeni ravni.

Vsebuje statistične podatke o opravljenem delu v preteklem letu in prikazuje širok razpon nalog, ki jih je Zagovornik opravil na področju enakopravnosti, enakih možnosti in enake obravnave.

Redno letno poročilo za leto 2021 – prvi del (.pdf)

Redno letno poročilo za leto 2021 – prvi del (.docx)

V drugem delu poročila Zagovornika za leto 2021 so predstavljeni povzetki svetovanj in ugotavljanj diskriminacije ter ocene diskriminatornosti predpisov in priporočila.

Poglavje o ministrstvih in drugih institucijah vsebuje tudi ugotovitve, priporočila in pregled Zagovornikovega sodelovanja z njimi.

Redno letno poročilo za leto 2021 – drugi del (.pdf)

Redno letno poročilo za leto 2021 – drugi del (.docx)

Redno letno poročilo Zagovornika za leto 2020

 • Prvi del poročila Zagovornika za leto 2020 vključuje statistične podatke o opravljenih svetovanjih, postopkih ugotavljanja diskriminacije v posamičnih primerih in ocenah diskriminatornosti, ki so predpogoj za vlaganje zahtev za presojo ustavnosti in zakonitosti.

  V njem je pregled stanja diskriminacije v državi ter pregled posebnih ukrepov in seznam priporočil, s katerimi je poskušal Zagovornik v 2020 doseči preprečitev ali spremembo diskriminatornih predpisov, politik ali praks.

  Tu je objavljen tudi pregled sodelovanja Zagovornika z državnimi organi in s civilno družbo, vključno z izobraževalnimi in osveščevalnimi aktivnostmi Zagovornika. Vključen je pregled mednarodnega delovanja organa.

  Zaključuje ga poglavje o diskriminaciji zaradi uporabe umetne inteligence.

  Redno letno poročilo za leto 2020 – prvi del (.pdf)

  Redno letno poročilo za leto 2020 – prvi del (.docx)

 • V drugem delu poročila Zagovornika za leto 2020 je jedrnato predstavljena vsebina primerov svetovanja, ugotavljanja diskriminacije, ocen diskriminatornosti predpisov in priporočil.

  Tu so objavljeni tudi poudarki iz javnomnenjske raziskave o diskriminaciji v Sloveniji in opisi posebnih ukrepov za odpravo diskriminacije.

  Informacije o delu in izdelkih Zagovornika so za večjo preglednost razvrščene po osebnih okoliščinah, ki so jih prijavitelji diskriminacije zatrjevali kot razlog za diskriminacijo, po oblikah diskriminacije, po družbenih področjih, na katerih se je diskriminacija domnevno zgodila, in po ministrstvih, ki posamezna področja pokrivajo.

  Redno letno poročilo za leto 2020 – drugi del (.pdf)

  Redno letno poročilo za leto 2020 – drugi del (.docx)

Redno letno poročilo Zagovornika za leto 2019

Redno letno poročilo Zagovornika za leto 2018

Redno letno poročilo Zagovornika za leto 2017

Redno letno poročilo Zagovornika za leto 2016