Priporočila

Iskanje po kategorijah

Izberi leto izdelka
Datum izdelka
Potrjena diskriminacija / ugotovljena diskriminatornost predpisa
Vrsta priporočila
Status uresničenosti priporočil
Status priporočila
Osebna okoliščina diskriminacije
Družbeno področje diskriminacije
Ministrstva in druge institucije
23. 11. 2023
Priporočilo
23. 11. 2023
Priporočilo
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s priporočili opozoril, da morajo imeti vsi ljudje z invalidnostmi možnost, da prek svojih organizacij polno in enako sodelujejo v javnem življenju. Zakon o invalidskih organizacijah...
14. 11. 2023
Priporočilo
14. 11. 2023
Priporočilo
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za pravosodje priporočil, naj spremeni oziroma dopolni osnutek Zakona o sodniški službi. Zaradi varstva pred diskriminacijo na podlagi starosti je priporočil, naj ministrstvo utemelji, zakaj naj bi sodnikom funkcija nujno prenehala ravno ob dopolnitvi 70...
3. 11. 2023
Priporočilo
3. 11. 2023
Priporočilo
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ). S tem zakonom se v slovenski pravni red prenaša več evropskih direktiv, tudi glede...
19. 10. 2023
Priporočilo
19. 10. 2023
Priporočilo
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti določbe Pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov, da starejši od 50 let ne morejo pridobiti naziva registriranega športnika, čeprav izpolnjujejo vsa ostala zakonska merila za to. Ocenil je, da je...
16. 10. 2023
Priporočilo
16. 10. 2023
Priporočilo
Zagovornik načela enakosti je dal več priporočil na osnutek Zakona o osebni asistenci, ki ga je pripravilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ). Državni organ za varstvo pred diskriminacijo opozarja, da mora zakon preprečevati in odpravljati...
22. 9. 2023
Priporočilo
22. 9. 2023
Priporočilo
Zagovornik načela enakosti je vladi priporočil, naj predlaga spremembo vseh zakonov, ki urejajo volilno pravico. S spremembo zakonodaje naj odpravi možnost odvzemov in učinke dosedanjih sodnih odvzemov volilne pravice ljudem z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi ter tako volilno pravico zagotovi...
21. 8. 2023
Priporočilo
21. 8. 2023
Priporočilo
Zagovornik načel enakosti je Ministrstvu za javno upravo, ki pripravlja spremembe Zakona o javnih uslužbencih, priporočil več dopolnil, da bi prenovljeni zakon celoviteje vključeval pravico do varstva pred diskriminacijo. Opozoril je, da bi lahko bile nekatere določbe iz osnutka predloga...
27. 7. 2023
Priporočilo
27. 7. 2023
Priporočilo
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za zdravje priporočil, naj ob izdaji dovoljenj za opravljanje zdravstvene dejavnosti ali odločb o vpisu v register zasebnih zdravstvenih delavcev zagotovi, da bodo izvajalci zdravstvene dejavnosti, javni in zasebni, na primarni, sekundarni in terciarni ravni...
27. 7. 2023
Priporočilo
27. 7. 2023
Priporočilo
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je priporočal občinam, naj ob pripravi razpisov in ob podelitvi koncesij za opravljanje javne zdravstvene službe na primarni ravni zagotovijo, da bodo izvajalci zdravstvene dejavnosti omogočali (samostojno in neodvisno) dostopnost prostorov in s tem tudi dostopnost...
11. 7. 2023
Priporočilo
11. 7. 2023
Priporočilo
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije (MVZI) priporočil, naj v pravilniku, ki bo prvič podrobneje uredil postopke in način izvrševanja pravic študentov s posebnimi potrebami oziroma invalidnostmi, to opredeli bolj določno. Tako bo terciarno izobraževanje...