Zagovornik načela enakosti podal pobudo in komentar na zakonodajna predloga

2. 7. 2019

Zagovornik načela enakosti je v mesecu juniju na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo naslovil pobudo za sprejetje posebnih ukrepov z namenom večje uravnoteženosti spolov v nadzornih in poslovodnih organih gospodarskih družb. Kot ugotavlja Zagovornik poleg opaznih in prikritih diskriminatornih postopkov in struktur ženske pri doseganju odgovornih in vodstvenih položajev še danes ovirajo stereotipne predstave o (družbenih) spolih in spolnih vlogah ter težave pri doseganju ravnotežja med poklicnimi in zasebnimi obveznostmi. Novejši podatki, ki jih je ob letošnjem mednarodnem dnevu žensk objavil Eurostat, pa kažejo, da v Sloveniji le četrtino najvišjih položajev v organih gospodarskega odločanja in upravljanja zasedajo ženske – 28 % v upravah podjetij in 25% na izvršilnih funkcijah. Dejstvo je, da t. i. stekleni strop v poslovnem svetu ostaja resničnost tudi v EU, kjer je v velikih podjetjih, ki kotirajo na borzi, le 6,3 % izvršnih direktoric. Zagovornik je zato podal pobudo Vladi RS, da tudi s posegom v to zakonsko materijo (ne pa samo v to) omogoči uveljavitev novih, naprednih in vključujočih  praks v zvezi z imenovanjem članov in članic v nadzorne in poslovodne organe gospodarskih družb. Z uveljavitvijo zakonskih rešitev, ki zagotavljajo vsaj minimalno uveljavitev načela enakomerne zastopanosti obeh spolov v ključnih organih upravljanja gospodarskih družb, bi po zgledu najnaprednejših držav v zvezi s tem področjem na svetu (Danska, Islandija, Francija idr.) storila pomemben korak v smeri odpravljanja  posredne diskriminacije.

Zagovornik načela enakosti je podal tudi mnenje k Predlogu Zakona o Svetu za invalide Republike Slovenije. V njem uvodoma opozarja, da predlog zakona, objavljen na e-UPRAVI, nima vseh predpisanih sestavin v skladu s Poslovnikom vlade in Resolucijo o normativni dejavnosti. Manjkajo namreč ocena stanja, razlogi za sprejem zakona, primerjalne mednarodne ureditve, ocena stroškov za proračun. Ti podatki pa so bistveni za ocenjevanje ustreznosti rešitev. Javna razprava brez teh podatkov je otežena. Zagovornik opozarja, da je treba ustanovitev Sveta umestiti v kontekst ostalih priporočil Odbora Mednarodne konvencije za pravice invalidov (MKPI) Sloveniji:

  • pregled skladnosti notranje zakonodaje z MKPI;
  • neustrezen prevod MKPI;
  • stalno posvetovanje z organizacijami oseb z invalidnostmi.

Na podlagi tega Zagovornik v mnenju opozarja, da iz predloga ni jasno, čigave pravice (po MKPI) bo Svet spodbujal, varoval in spremljal, kar se odraža tudi v organizaciji in delokrogu predlaganega Sveta. Prav tako Zagovornik izpostavlja vprašanje vključevanja vseh deležnikov pri delovanju sveta. Izpostavlja, da je pojem »invalidi«ožji od pojma »osebe z invalidnostmi«. Mnoga združenja oseb z invalidnostmi (npr. ovire v duševnem zdravju, demenca, itd.) ne morejo pridobiti statusa invalidske organizacije, tako, da se pojavlja se vprašanje reprezentativnosti Sveta (ključna zahteva Pariških načel, ki jih omenja tudi sama MKPI). Zagovornik načela enakosti zato priporoča, da se zagotovi najširše možno predstavništvo in raznolikost oseb z invalidnostmi pri sestavi in delu Sveta (ker je pojem »invalidnost« vedno v razvijanju). Zagovornik je prav tako opozoril na postopek obravnave posameznih kršitev, ter na organizacijsko-tehnični vidik vzpostavljanja novega organa.

Deli objavo

Ostale novice

strategija-za-pravice-invalidov2021-768x432-2
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s priporočili opozoril, da morajo imeti vsi ljudje z invalidnostmi možnost,...
27. 11. 2023
Slepa oseba na, ki vstopa na avtobus.
Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o dostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza tistim, ki slabo ali sploh ne vidijo ali slišijo. Ugotovil je, da...
24. 11. 2023
Lobnik Dalli Angel delovna-169 Foto Nik Jevšnik
Evropska komisarka za enakost Helena Dalli in podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel sta na delovnem obisku v Sloveniji obiskala tudi Zagovornika načela enakosti. Miha Lobnik,...
16. 11. 2023
ZNe svetuje
Vlada s predlogom proračuna za leto 2024 Zagovorniku načela enakosti enostransko jemlje vsa sredstva, ki jih je predvidel za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Predstojnik...
15. 11. 2023
strokovna ekskurzija
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevno diskriminacijo dijakov, ker je srednja šola organizirala obvezno tedensko ekskurzijo v tujini. Prijavitelj diskriminacije je zatrjeval, da so zaradi...
14. 11. 2023
konferenca okrogla miza1
Diskriminacija je tudi v Sloveniji velika težava, čisto vsak pa lahko pomaga pri tem, da bi bili vsi deležni dostojne obravnave in enakih možnosti. To...
9. 11. 2023
Ljubljana, Novo Brdo.
Stanovanjska soseska Novo Brdo.
Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Razpis Stanovanjskega sklada Republike...
8. 11. 2023
uravnotezenost-768x432.jpg
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport...
7. 11. 2023
Šport
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti določbe Pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov, da starejši od 50 let ne morejo pridobiti...
23. 10. 2023
strategija-za-pravice-invalidov2021-768x432-2
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s priporočili opozoril, da morajo imeti vsi ljudje z invalidnostmi možnost,...
27. 11. 2023
Slepa oseba na, ki vstopa na avtobus.
Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o dostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza tistim, ki slabo ali sploh ne vidijo ali slišijo. Ugotovil je, da...
24. 11. 2023
Lobnik Dalli Angel delovna-169 Foto Nik Jevšnik
Evropska komisarka za enakost Helena Dalli in podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel sta na delovnem obisku v Sloveniji obiskala tudi Zagovornika načela enakosti. Miha Lobnik,...
16. 11. 2023
ZNe svetuje
Vlada s predlogom proračuna za leto 2024 Zagovorniku načela enakosti enostransko jemlje vsa sredstva, ki jih je predvidel za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Predstojnik...
15. 11. 2023
strokovna ekskurzija
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevno diskriminacijo dijakov, ker je srednja šola organizirala obvezno tedensko ekskurzijo v tujini. Prijavitelj diskriminacije je zatrjeval, da so zaradi...
14. 11. 2023
konferenca okrogla miza1
Diskriminacija je tudi v Sloveniji velika težava, čisto vsak pa lahko pomaga pri tem, da bi bili vsi deležni dostojne obravnave in enakih možnosti. To...
9. 11. 2023
Ljubljana, Novo Brdo.
Stanovanjska soseska Novo Brdo.
Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Razpis Stanovanjskega sklada Republike...
8. 11. 2023
uravnotezenost-768x432.jpg
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport...
7. 11. 2023
Šport
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti določbe Pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov, da starejši od 50 let ne morejo pridobiti...
23. 10. 2023