Zagovornikova priporočila na PKP7

Zagovornikova priporočila na PKP7

24. 12. 2020

Zagovornik načela enakosti je poslancem državnega zbora, ki bodo odločali o sedmem paketu interventnih ukrepov za omilitev posledic epidemije Covid-19, poslal priporočila, kako določene predlagane rešitve dopolniti, da bi bile v skladu z načeli enakopravnosti, enake obravnave in enakih možnosti.

Odpoved brez razloga delavcem, ki imajo pogoje za upokojitev

Predlog vlade, da bi smela podjetja brez utemeljenih oziroma poslovnih razlogov odpovedati pogodbe o zaposlitvi delavcem, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev, lahko po opozorilih Zagovornika vodi v slabše obravnavanje nekaterih delavcev v primerjavi z drugimi zgolj na podlagi starosti.

Zagovornik je dodal še, da predlagani ukrep ne zavezuje delodajalcev, naj namesto odslovljenih starejših zaposlenih zaposlijo mlajše ali sploh kogarkoli drugega.

Krizni dodatek za delo med epidemijo

Zagovornik je glede predlaganega kriznega dodatka za delavce, katerih zadnja izplačana mesečna plača ni presegla dvakratnika minimalne plače, priporočil dopolnitev ureditve tako, da bo jasna tudi glede neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna Republike Slovenije. Opozoril je, da iz predloga tudi ni jasno, kako so do kriznega dodatka upravičeni tisti, ki na primer koristijo materinski, očetovski oziroma starševski dopust.

Solidarnostni dodatek za malico in finančna pomoč za enostarševske družine

Vlada v PKP7 enkratni solidarnostni dodatek v višini 50 evrov za otroka dodeljuje družinam, ki so bile v mesecu novembru 2020 uvrščene v dohodkovne razrede od 1 do 5 in bile upravičene do otroškega dodatka. Učenci ali dijaki iz teh družin bi imeli v vrtcu in šoli v celoti ali delno subvencionirano malico, česar zaradi zaprtja izobraževalnih ustanov zdaj nimajo.

Zagovornik predlagani ukrep pozdravlja, priporoča pa, naj bodo do solidarnostnega dodatka upravičene družine od 1. do vključno 6. dohodkovnega razreda. Do subvencije v višini 40% cene malice so namreč že sicer upravičeni tudi dijaki iz družin, ki so glede na prihodke družinskih članov uvrščene v 6. dohodkovni razred.

Zagovornik je v svojih priporočilih na PKP7 opozoril še, da imajo ukrepi za zajezitev širjenja Covid-19 izrazito negativen vpliv tudi na socialni položaj enostarševskih družin. Priporočil je posebno dodatno pomoč tudi tem družinam, in ne samo velikim, kot je to predvidela vlada.

Socialni položaj študentov

Že v času prvega vala epidemije je Zagovornik opozoril na nezavidljiv položaj mladih. Med mladimi so zaradi epidemije še posebej prizadeti tisti študenti, ki so finančno odvisni od svojih lastnih prihodkov iz občasnega študentskega dela. Po raziskavi Evroštudent VI v Sloveniji polovica študentov dela, da si lahko pokrije svoje življenjske stroške, za kar potrebujejo vsaj 500 evrov mesečno.

Zagovornik zato priporoča, naj država študentom, ki jim študentsko delo predstavlja glavni vir preživetja in so zaradi epidemije ostali brez možnosti študentskega dela, zagotovi mesečni denarni prejemek vsaj za čas trajanja epidemije. Ob tem priporoča, da bi bilo smiselno pomoč vezati na pretekle prihodke študentov, da bi jo tako prejeli tisti, ki jo dejansko potrebujejo.

Do te pravice bi morali biti upravičeni tudi študenti, ki nimajo stalnega bivališča v Sloveniji, pa tudi dijaki in udeleženci izobraževanja odraslih, ki so lahko v podobnih okoliščinah kot študenti, še priporoča Zagovornik.

Izredna pomoč ob rojstvu otroka

V PKP7 je vlada kot pogoj za prejem izredne pomoči ob rojstvu otroka navedla, da mora imeti otrok stalno bivališče v Sloveniji. Zagovornik je opozoril, da ukrep odstopa od siceršnje ureditve, ki pravico do pomoči ob rojstvu veže na prebivališče in dejansko prebivanje enega od staršev. Po oceni Zagovornika bi predlagana ureditev lahko pomenila neupravičeno neenako obravnavo zaradi osebne okoliščine državljanstva.

Zagovornik priporoča, naj bodo do pomoči ob rojstvu otroka upravičeni tudi posvojitelji ali druge osebe, ko te pravice ne bi uveljavil eden od staršev. Pomoč pa naj se dodeli vsem staršem, katerih otroci so se rodili v letu 2020, in ne samo tistim, katerih otroci so se rodili v času epidemije.

Delo v kriznih razmerah in redni stiki stanovalcev domov s svojci in bližnjimi

V priporočilih na PKP7 Zagovornik priporoča še, naj država zagotovi primerno in dostojno plačilo ter dodatek za delo v rizičnih razmerah dijakom, študentom, upokojencem, prostovoljcem in drugim, ki v času epidemije opravljajo delo v zdravstvu, v domovih za starejše ter v posebnih socialno-varstvenih zavodih.

Vsem stanovalcem domov za starejše pa naj se v vseh fazah epidemije omogoči redne stike s svojci in bližnjimi, zdravim oziroma premičnim stanovalcem naj se gibanje omogoči tudi v času epidemije oziroma zaprtja domov zaradi potrjenih okužb v njih. V ta namen naj država domovom za starejše dodeli dodatna javna sredstva za stroške, povezane z zagotavljanjem teh pravic, je še priporočil Zagovornik.

 

Preberite priporočila v celoti na povezavi www.zagovornik.si/priporocila-2020.

Deli objavo

Ostale novice

družina1
Zagovornik načela enakosti je pregledal predlog sprememb Zakona o tujcih, ki ga državni zbor obravnava po nujnem postopku. Načrtovana sprememba zakona glede združitve tujcev z...
24. 3. 2023
dostopnost
Zagovornik načela enakosti je skoraj 2.500 ustanovam po vsej državi poslal poizvedbo o dostopnosti objektov v javni rabi za ljudi z invalidnostmi. S poizvedbo bo...
23. 3. 2023
Logotip Zagovornika načela enakosti
21. marec je dan, ko po svetu krepimo zavedanje o negativnih posledicah rasizma. Prisoten je tudi v našem prostoru. Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti: »Pri...
21. 3. 2023
nasilje v družini priporočilo
Zagovornik: Varne namestitve naj bodo za vse žrtve nasilja v družini, tudi osebe z invalidnostmi in moške Zagovornik načela enakosti se je s priporočiloma vključil...
17. 3. 2023
otroci-s-posebnimi-potrebami-diskriminacija-zpiz-2-1.jpg
Zagovornik načela enakosti je pred časom ocenil, da je Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) diskriminatoren do otrok s posebnimi potrebami, ki potrebujejo pomoč...
15. 3. 2023
Evrski bankovci
Zagovornik je ugotovil še en primer diskriminacije pri merilih za izplačilo božičnicePodjetje je višino nagrade vezalo na prisotnost na delovnem mestu. Tisti, ki so bili med letom odsotni več kot 24 dni, so prejeli nižjo božičnico. Zagovornik je ugotovil, da je to v slabši položaj postavilo zaposlene, ki so bili z dela odsotni zaradi osebnih okoliščin starševstva, nosečnosti in zdravstvenega stanja.
7. 3. 2023
Oseba na invalidskem vozičku
Zagovornik ministru za delo: sprejmite pravilnik, ki bi moral biti sprejet že leta 2011Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) znova priporočil, naj minister sprejme pravilnik o minimalnih zahtevah za dostopnost do blaga in storitev, ki so na voljo javnosti. Pravilnik je nujen za učinkovito izvajanje določb Zakona o izenačevanju možnosti invalidov – to, da ga še vedno ni, poslabšuje položaj ljudi z invalidnostmi.
23. 2. 2023
Kontrola pri zdravniku
Tudi delavce migrante je treba seznaniti, da lahko zdravstvene storitve dobijo tudi v ambulantah za neopredeljeneZagovornik načela enakosti je ministrstvu za zdravje in delodajalskim združenjem priporočil, naj zagotovijo, da bodo tudi delavci migranti na razumljiv način obveščeni o pravicah in možnostih zdravstvene oskrbe v ambulantah za zavarovane ljudi brez izbranega osebnega zdravnika.
21. 2. 2023
Čelada delavca v tovarni
Zagovornik opozarja na možno diskriminacijo pri uvajanju starostne omejitve za opravljanje dela stečajnega upraviteljaZagovornik načela enakosti se je s priporočiloma odzval na osnutek predloga novele zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-H). Ministrstvu za pravosodje, ki je zakon pripravilo, je priporočil, naj ga dopolni s pojasnilom o razlogih in ciljih uvedbe zgornje starostne meje za opravljanje dela stečajnih upraviteljev ali pa te omejitve ne uvede. Priporočil je, naj ministrstvo v veljavnem zakonu spremeni tudi del, ki ureja odvzem dovoljenja za opravljanje dela stečajnega upravitelja.
20. 2. 2023
družina1
Zagovornik načela enakosti je pregledal predlog sprememb Zakona o tujcih, ki ga državni zbor obravnava po nujnem postopku. Načrtovana sprememba zakona glede združitve tujcev z...
24. 3. 2023
dostopnost
Zagovornik načela enakosti je skoraj 2.500 ustanovam po vsej državi poslal poizvedbo o dostopnosti objektov v javni rabi za ljudi z invalidnostmi. S poizvedbo bo...
23. 3. 2023
Logotip Zagovornika načela enakosti
21. marec je dan, ko po svetu krepimo zavedanje o negativnih posledicah rasizma. Prisoten je tudi v našem prostoru. Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti: »Pri...
21. 3. 2023
nasilje v družini priporočilo
Zagovornik: Varne namestitve naj bodo za vse žrtve nasilja v družini, tudi osebe z invalidnostmi in moške Zagovornik načela enakosti se je s priporočiloma vključil...
17. 3. 2023
otroci-s-posebnimi-potrebami-diskriminacija-zpiz-2-1.jpg
Zagovornik načela enakosti je pred časom ocenil, da je Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) diskriminatoren do otrok s posebnimi potrebami, ki potrebujejo pomoč...
15. 3. 2023
Evrski bankovci
Zagovornik je ugotovil še en primer diskriminacije pri merilih za izplačilo božičnicePodjetje je višino nagrade vezalo na prisotnost na delovnem mestu. Tisti, ki so bili med letom odsotni več kot 24 dni, so prejeli nižjo božičnico. Zagovornik je ugotovil, da je to v slabši položaj postavilo zaposlene, ki so bili z dela odsotni zaradi osebnih okoliščin starševstva, nosečnosti in zdravstvenega stanja.
7. 3. 2023
Oseba na invalidskem vozičku
Zagovornik ministru za delo: sprejmite pravilnik, ki bi moral biti sprejet že leta 2011Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) znova priporočil, naj minister sprejme pravilnik o minimalnih zahtevah za dostopnost do blaga in storitev, ki so na voljo javnosti. Pravilnik je nujen za učinkovito izvajanje določb Zakona o izenačevanju možnosti invalidov – to, da ga še vedno ni, poslabšuje položaj ljudi z invalidnostmi.
23. 2. 2023
Kontrola pri zdravniku
Tudi delavce migrante je treba seznaniti, da lahko zdravstvene storitve dobijo tudi v ambulantah za neopredeljeneZagovornik načela enakosti je ministrstvu za zdravje in delodajalskim združenjem priporočil, naj zagotovijo, da bodo tudi delavci migranti na razumljiv način obveščeni o pravicah in možnostih zdravstvene oskrbe v ambulantah za zavarovane ljudi brez izbranega osebnega zdravnika.
21. 2. 2023
Čelada delavca v tovarni
Zagovornik opozarja na možno diskriminacijo pri uvajanju starostne omejitve za opravljanje dela stečajnega upraviteljaZagovornik načela enakosti se je s priporočiloma odzval na osnutek predloga novele zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-H). Ministrstvu za pravosodje, ki je zakon pripravilo, je priporočil, naj ga dopolni s pojasnilom o razlogih in ciljih uvedbe zgornje starostne meje za opravljanje dela stečajnih upraviteljev ali pa te omejitve ne uvede. Priporočil je, naj ministrstvo v veljavnem zakonu spremeni tudi del, ki ureja odvzem dovoljenja za opravljanje dela stečajnega upravitelja.
20. 2. 2023