Priporočilo Zagovornika načela enakosti v zvezi z odpravo starostnega pogoja za registriranje športnikov

19. 10. 2023
Priporočilo
Status priporočila: Neuresničeno

Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti določbe Pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov, da starejši od 50 let ne morejo pridobiti naziva registriranega športnika, čeprav izpolnjujejo vsa ostala zakonska merila za to. Ocenil je, da je določba diskriminatorna, saj Strokovni svet za šport v postopku ugotavljanja diskriminacije ni navedel argumentov, ki bi upravičevali takšno različno obravnavo športnikov glede na njihovo starost. Športnike različno obravnava samo na podlagi osebne okoliščine starosti. Zagovornik je na podlagi ugotovljene diskriminatornosti določbe Strokovnemu svetu za šport RS priporočil, da v Pravilih odpravi zgornjo starostno mejo za registracijo športnikov.

Neuresničeno priporočilo:

Zagovornik skladno z drugo alinejo 21. člena ZVarD Strokovnemu svetu Republike Slovenije za šport priporoča, da v Pravilih odpravi zgornjo starostno mejo za registracijo športnikov ter glede starostnih pogojev v celoti upošteva določila ZŠpo-1.