Priporočilo Zagovornika načela enakosti glede predloga novele Zakona o gospodarskih družbah

3. 11. 2023
Priporočilo
Status priporočila: Neuresničeno

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ). S tem zakonom se v slovenski pravni red prenaša več evropskih direktiv, tudi glede zagotavljanja uravnotežene zastopanosti spolov v organih odločanja gospodarskih družb. Zagovornik ministrstvu predlaga razširitev kroga družb, ki morajo zagotoviti uravnoteženo zastopanost spolov na vodstvenih položajih.

Neuresničena priporočila:

1. Razširi krog družb, ki morajo zagotoviti ciljni delež zastopanosti manj zastopanega spola, na vse družbe z večinsko naložbo države oziroma samoupravne lokalne skupnosti, ne glede na njihovo velikost, in vse gospodarske družbe z več kot 250 zaposlenimi

2. Določi, da vse družbe zavezanke, , pred začetkom izbirnih postopkov določijo merila in pogoje izbirnega postopka, ki jih morajo tudi javno objaviti na vidnem mestu (ne samo tiste, ki ne izpolnjujejo zahtevanih deležev nezadostno zastopanega spola).

3. Doda, da bo kandidatom, ki niso bili izbrani, omogočeno od vseh družb zahtevati podatke in utemeljitve o poteku izbirnega postopka  (ne le od družb, ki ne izpolnjujejo zahtev v zvezi z deleži spolne zastopanosti).

4. Natančno opredeli izjeme, kadar družbe v primeru enako kvalificiranih kandidatov v izbirnem postopku  niso dolžne dati prednosti osebi manj zastopanega spola.

5. Določi, da je imenovanje osebe, ki je bila v izbirnem postopku izbrana v nasprotju z določbami tega zakona glede zagotavljanja večje zastopanosti manj zastopanega spola, nično, hkrati pa je oškodovana oseba upravičena do odškodnine in nadomestila.

6. Določi, da se predvidena naloga centralizirane javne objave informacij družb iz njihovih letnih poročil dodeli AJPES. Te informacije naj družbe objavijo tudi ločeno na svoji spletni strani, ne samo v izjavi o upravljanju.

7. Določi, da nadzor nad izvajanjem določb tega zakona glede obveznosti iz direktive za zagotavljanje večje zastopanosti manj zastopanega spola opravljata AJPES in Inšpektorat Republike Slovenije za delo.