Search
Close this search box.

Zagovornik s priporočili za izboljšanje osnutka novega Zakona o sodiščih

22. 12. 2023
Simbolna slika

Zagovornik načela enakosti je dal več priporočil na osnutek novega Zakona o sodiščih, ki ga je pripravilo Ministrstvo za pravosodje. Organ za varstvo pred diskriminacijo je med drugim opozoril na pomen tako arhitekturne kot komunikacijske dostopnosti sodišč ter predlagal ustreznejšo ureditev za sodnike porotnike. Izpostavil je tudi morebitne negativne posledice ukinitve okrajnih sodišč ter pomen zbiranja podatkov o enakopravnosti, enakem obravnavanju in enakih možnostih (equality data) iz vse sodne prakse.

Zagovornik načela enakosti priporoča dodatne ukrepe za preprečevanje in odpravo diskriminacije zaradi nedostopnosti ali nezadostne arhitekturne, informacijske in komunikacijske dostopnosti sodišč za osebe z invalidnostmi in druge funkcionalno ovirane osebe, ki v katerikoli vlogi sodelujejo pri delovanju sodišč. Stanje na tem področju je namreč nezadovoljivo, številna sodišča so popolnoma nedostopna. Ministrstvo za pravosodje zato poziva, da sodiščem zagotovi potrebna finančna sredstva za zagotovitev dostopnosti, v skrajnim primerih pa predlaga možnost prenosa odločanja na tista stvarno pristojna sodišča, ki so pač dostopna.

Polne dostopnosti žal ni možno zagotoviti takoj, pa tudi ne za vse ljudi na enak način. Zato je v posameznih primerih treba upoštevati veliko raznolikost potreb ljudi z invalidnostmi in jim prilagoditi določene vidike poslovanja pri sojenju (npr. rabo alternativne komunikacije). To je nujno, da se prepreči diskriminacija oseb z invalidnostmi oziroma zagotovi enako varstvo pravic.

Zagovornik je priporočil tudi izboljšanje predlaganih pogojev za sodnike porotnike ter vključitev splošnega pogoja sposobnosti za neodvisno in nepristransko opravljanje nalog. Opozoril je tudi, da je potrebno za nekatere primere določiti tudi posebni pogoj znanja uradnega jezika, saj sodišča na območjih, kjer živita italijanska in madžarska narodna skupnost vodijo postopke tudi v italijanskem in madžarskem jeziku.

V nadaljevanju je predlagal, da se zagotovi zbiranje in možnost pridobivanja razčlenjenih podatkov o enakopravnosti, enakem obravnavanju in enakih možnostih (equality data) iz vse sodne prakse.

Zagovornik je opozoril tudi na morebitne negativne posledice ukinjanja okrajnih sodišč. Pred okrajnim sodiščem je lahko pooblaščenec vsaka popolnoma poslovno sposobna oseba. V postopku pred okrožnim, višjim in vrhovnim sodiščem pa je pooblaščenec lahko samo odvetnik ali druga oseba, ki ima opravljen pravniški državni izpit. Zagovornik zato priporoča, da se dosedanja raven možnosti svobodne izbire (brez posebnih pogojev) zastopnikov v zadevah, ki so bile doslej v pristojnosti okrajnih sodišč, v nobenem primeru ne poslabša.

Ministrstvo za pravosodje je tudi pozval, da preuči možnost ukrepanja sodišč v posebnih primerih obravnave pritožb posameznikov nadzornemu mehanizmu po Konvenciji o pravicah invalidov in Konvenciji o otrokovih pravicah. Nadzorni odbor po posamezni konvenciji lahko v postopku obravnave pritožbe državi predlaga, da sprejme začasne ukrepe, potrebne za preprečitev nepopravljive škode.

Poleg tega je Zagovornik ministrstvu priporočil, da v osnutku zakona jasneje navede pristojnost sodnikov glede ocenjevanja in uporabe podzakonskih aktov in zakonov. V zakonu naj se določi tudi pristojnost uporabe pravnih aktov Evropske unije ter kdaj ti akti neposredno učinkujejo in kdaj imajo učinek prevlade nad nacionalnimi zakoni, povzame pa naj tudi pogoje o tem, kdaj imajo posamezne določbe mednarodnega prava lahko neposreden učinek.

Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti: »V skladu z Mednarodno konvencijo o pravicah ljudi z invalidnostmi,  smo v Sloveniji pred 13 leti sprejeli tudi Zakon o izenačevanju možnosti invalidov, ki v 38. členu nalaga, da morajo biti objekti v javni rabi dostopni do leta 2025. Tudi na sodiščih še zdaleč nismo tam, zato je skrajni čas, da poskrbimo, da bomo svoje zaveze, ki smo jih kot družba vpisali v zakone in obljubili gibalno oviranim, tudi izpolnimo.« Celotno priporočilo je dostopno na povezavi https://zagovornik.si/izdelki/priporocila-zagovornika-nacela-enakosti-glede-osnutka-predloga-novega-zakona-o-sodiscih/.

Deli objavo

Ostale novice

šola vožnje inštruktor
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije kandidata za voznika zaradi njegovega državljanstva in invalidnosti pri opravljanju praktičnega dela vozniškega izpita. Ugotovil je, da...
26. 2. 2024
Oseba na invalidskem vozičku pri vstopu v avto.
Zagovornik načela enakosti je s priporočilom Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča pozval, naj tudi v času zdravniške stavke zagotovi delovanje edine ambulante v Sloveniji, prek katere...
23. 2. 2024
Vozniško dovoljenje
Zagovornik načela enakosti je na podlagi opozorila poslancev italijanske in madžarske narodne skupnosti v Sloveniji Ministrstvu za notranje zadeve priporočil, naj spremeni Zakon o osebni...
14. 2. 2024
Miha Lobnik na posvetu o dostopnosti zdravstva na Brdu pri Kranju
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je na posvetu Ministrstva za zdravje o nedostopnosti družinskih zdravnikov predstavil zaključke Zagovornikove raziskave iz decembra 2022, ko so sodelavci...
2. 2. 2024
Zdravnik na sliki
Zagovornik je že pred aktualno stavko zdravnikov zaznal stisko ljudi pri dostopu do zdravstvene obravnave. Stavka stanje še poslabšuje tudi za tiste, ki so zaradi...
24. 1. 2024
Simbolna slika
Zagovornik načela enakosti je dal več priporočil na osnutek novega Zakona o sodiščih, ki ga je pripravilo Ministrstvo za pravosodje. Organ za varstvo pred diskriminacijo...
22. 12. 2023
osebna asistenca vir zveza paraplegikov
Potem, ko je leta 2021 Zagovornik ocenil, da je zakon o osebni asistenci diskriminatoren zaradi omejevanja pravic osebam starejših od 65 let, je Zagovornik opravil...
21. 12. 2023
Otrok, sedi na tepihu in se igra s kockami.
Zagovornik načela enakosti je ustavil postopek, v katerem je ugotavljal, ali je bil otrok s posebnimi potrebami, ki mu zaradi te njegove osebne okoliščine ni...
19. 12. 2023
Javni prevoz
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo (MOPE) priporočil, naj pri pripravi sprememb Zakona o prevozih v cestnem prometu konkretneje opredeli, zakaj...
18. 12. 2023
šola vožnje inštruktor
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer domnevne diskriminacije kandidata za voznika zaradi njegovega državljanstva in invalidnosti pri opravljanju praktičnega dela vozniškega izpita. Ugotovil je, da...
26. 2. 2024
Oseba na invalidskem vozičku pri vstopu v avto.
Zagovornik načela enakosti je s priporočilom Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča pozval, naj tudi v času zdravniške stavke zagotovi delovanje edine ambulante v Sloveniji, prek katere...
23. 2. 2024
Vozniško dovoljenje
Zagovornik načela enakosti je na podlagi opozorila poslancev italijanske in madžarske narodne skupnosti v Sloveniji Ministrstvu za notranje zadeve priporočil, naj spremeni Zakon o osebni...
14. 2. 2024
Miha Lobnik na posvetu o dostopnosti zdravstva na Brdu pri Kranju
Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je na posvetu Ministrstva za zdravje o nedostopnosti družinskih zdravnikov predstavil zaključke Zagovornikove raziskave iz decembra 2022, ko so sodelavci...
2. 2. 2024
Zdravnik na sliki
Zagovornik je že pred aktualno stavko zdravnikov zaznal stisko ljudi pri dostopu do zdravstvene obravnave. Stavka stanje še poslabšuje tudi za tiste, ki so zaradi...
24. 1. 2024
Simbolna slika
Zagovornik načela enakosti je dal več priporočil na osnutek novega Zakona o sodiščih, ki ga je pripravilo Ministrstvo za pravosodje. Organ za varstvo pred diskriminacijo...
22. 12. 2023
osebna asistenca vir zveza paraplegikov
Potem, ko je leta 2021 Zagovornik ocenil, da je zakon o osebni asistenci diskriminatoren zaradi omejevanja pravic osebam starejših od 65 let, je Zagovornik opravil...
21. 12. 2023
Otrok, sedi na tepihu in se igra s kockami.
Zagovornik načela enakosti je ustavil postopek, v katerem je ugotavljal, ali je bil otrok s posebnimi potrebami, ki mu zaradi te njegove osebne okoliščine ni...
19. 12. 2023
Javni prevoz
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo (MOPE) priporočil, naj pri pripravi sprememb Zakona o prevozih v cestnem prometu konkretneje opredeli, zakaj...
18. 12. 2023