Zagovornik s priporočili za izboljšanje novele Zakona o gospodarskih družbah

7. 11. 2023

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ). S tem zakonom se v slovenski pravni red prenaša več evropskih direktiv, tudi glede zagotavljanja uravnotežene zastopanosti spolov v organih odločanja gospodarskih družb. Zagovornik ministrstvu predlaga razširitev kroga družb, ki morajo zagotoviti uravnoteženo zastopanost spolov na vodstvenih položajih.

Ministrstvu je predlagal vrsto sprememb, s katerimi bi lahko učinkoviteje zagotovili bolj uravnoteženo zastopanost spolov v organih odločanja.

Zagovornik zato ministrstvu priporoča, da razširi krog družb, ki morajo zagotoviti enako zastopanost spolov v organih odločanja, na vse družbe z večinsko naložbo države ali lokalne skupnosti ter na vse gospodarske družbe z več kot 250 zaposlenimi. Kljub prepovedi diskriminacije ter vseh ukrepih za zagotavljanje enakih možnosti so ženske v najvišjih organih odločanja v Sloveniji še vedno pomanjkljivo zastopanje. Izkušnje iz prakse kažejo tudi, da večja zastopanost žensk koristno vpliva na gospodarske družbe.

Izpostavil je tudi, da bi morale vse družbe zavezanke, ne le tiste, ki ne izpolnjujejo deleža zastopanosti spolov, pred začetkom izbire kandidata določiti merila in pogoje izbirnega postopka in jih tudi javno objaviti. Takšna javno objavljena merila namreč prispevajo k preprečevanju diskriminacije. Prav tako bi morale vse družbe neizbranemu kandidatu, na njegovo zahtevo, posredovati podatke in utemeljitve o poteku izbirnega postopka. Vsaka družba bi morala znati pojasniti svoj izbor neizbranim kandidatom.

Priporočil je tudi, da zakon natančno opredeli izjeme, kdaj družbe v primeru enako kvalificiranih kandidatov v izbirnem postopku niso dolžne dati prednosti osebi manj zastopanega spola.

Zagovornik je prav tako opozoril na določbo, po kateri bi izbrani kandidati, kljub ugotovljeni kršitvi zakona, ostal na položaju, neizbrani kandidat pa bi imel v tem primeru le možnost civilne odškodninske tožbe. Zagovornik priporoča ravno obratno, namreč da je tako imenovanje nično, hkrati pa je oškodovana oseba upravičena do odškodnine in nadomestila. Cilj direktive namreč niso odškodnine, temveč doseči bolj uravnoteženo zastopanost žensk in moških.

Zagovornik je tudi priporočil, da družbe zavezanke podatke o deležu zastopanosti spolov, o sprejetih ukrepih in o razlogih za slabšo zastopanost posredujejo Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES). AJPES je z vidika dostopnosti in transparentnosti, ter tudi tehnične primernosti, najbolj smiseln naslov za zbiranje teh podatkov saj že zdaj na svoji spletni strani objavlja podatke o družbah iz njihovih letnih poročil.

Zagovornik je priporočil še, da nadzor nad izvajanjem določb zakona glede zagotavljanja večje zastopanosti manj zastopanega spola prevzameta AJPES in Inšpektorat RS za delo. Za kršitve prepovedi diskriminacije so po Zakonu o varstvu pred diskriminacijo prekrškovni organ različne pristojne inšpekcije.

To je le kratek povzetek priporočil, ki so objavljena na https://zagovornik.si/izdelki/priporocilo-zagovornika-nacela-enakosti-glede-predloga-novele-zakona-o-gospodarskih-druzbah/.

Deli objavo

Ostale novice

strategija-za-pravice-invalidov2021-768x432-2
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s priporočili opozoril, da morajo imeti vsi ljudje z invalidnostmi možnost,...
27. 11. 2023
Slepa oseba na, ki vstopa na avtobus.
Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o dostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza tistim, ki slabo ali sploh ne vidijo ali slišijo. Ugotovil je, da...
24. 11. 2023
Lobnik Dalli Angel delovna-169 Foto Nik Jevšnik
Evropska komisarka za enakost Helena Dalli in podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel sta na delovnem obisku v Sloveniji obiskala tudi Zagovornika načela enakosti. Miha Lobnik,...
16. 11. 2023
ZNe svetuje
Vlada s predlogom proračuna za leto 2024 Zagovorniku načela enakosti enostransko jemlje vsa sredstva, ki jih je predvidel za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Predstojnik...
15. 11. 2023
strokovna ekskurzija
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevno diskriminacijo dijakov, ker je srednja šola organizirala obvezno tedensko ekskurzijo v tujini. Prijavitelj diskriminacije je zatrjeval, da so zaradi...
14. 11. 2023
konferenca okrogla miza1
Diskriminacija je tudi v Sloveniji velika težava, čisto vsak pa lahko pomaga pri tem, da bi bili vsi deležni dostojne obravnave in enakih možnosti. To...
9. 11. 2023
Ljubljana, Novo Brdo.
Stanovanjska soseska Novo Brdo.
Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Razpis Stanovanjskega sklada Republike...
8. 11. 2023
uravnotezenost-768x432.jpg
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport...
7. 11. 2023
Šport
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti določbe Pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov, da starejši od 50 let ne morejo pridobiti...
23. 10. 2023
strategija-za-pravice-invalidov2021-768x432-2
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s priporočili opozoril, da morajo imeti vsi ljudje z invalidnostmi možnost,...
27. 11. 2023
Slepa oseba na, ki vstopa na avtobus.
Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o dostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza tistim, ki slabo ali sploh ne vidijo ali slišijo. Ugotovil je, da...
24. 11. 2023
Lobnik Dalli Angel delovna-169 Foto Nik Jevšnik
Evropska komisarka za enakost Helena Dalli in podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel sta na delovnem obisku v Sloveniji obiskala tudi Zagovornika načela enakosti. Miha Lobnik,...
16. 11. 2023
ZNe svetuje
Vlada s predlogom proračuna za leto 2024 Zagovorniku načela enakosti enostransko jemlje vsa sredstva, ki jih je predvidel za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Predstojnik...
15. 11. 2023
strokovna ekskurzija
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevno diskriminacijo dijakov, ker je srednja šola organizirala obvezno tedensko ekskurzijo v tujini. Prijavitelj diskriminacije je zatrjeval, da so zaradi...
14. 11. 2023
konferenca okrogla miza1
Diskriminacija je tudi v Sloveniji velika težava, čisto vsak pa lahko pomaga pri tem, da bi bili vsi deležni dostojne obravnave in enakih možnosti. To...
9. 11. 2023
Ljubljana, Novo Brdo.
Stanovanjska soseska Novo Brdo.
Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Razpis Stanovanjskega sklada Republike...
8. 11. 2023
uravnotezenost-768x432.jpg
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport...
7. 11. 2023
Šport
Zagovornik načela enakosti je opravil oceno diskriminatornosti določbe Pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov, da starejši od 50 let ne morejo pridobiti...
23. 10. 2023