Zagovornik načela enakosti s priporočilom za zagotovitev reprezentativnega predstavništva pripadnikov romske skupnosti v Svetu romske skupnosti

18. 10. 2022
Logotip Zagovornika načela enakosti

Zagovornik načela enakosti je Vladi RS priporočil, da pripravi predlog spremembe Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji, s katero bo omogočeno reprezentativno predstavništvo pripadnikov romske skupnosti v Svetu romske skupnosti. V postopku ocene diskriminatornosti Zakona o romski skupnosti je Zagovornik ugotovil, da več kot dve tretjini romskih društev ni vključenih v Zvezo Romov Slovenije, kar ji jemlje legitimnost predstavništva vseh Romov v Svetu romske skupnosti.

Na Zagovornika načela enakosti se je obrnil pobudnik z zahtevo po oceni diskriminatornosti Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (ZRomS-1). V pobudi je izrazil nezadovoljstvo zaradi problematične delitve na pripadnike avtohtone in neavtohtone romske skupnosti. Izpostavil je vprašanje ustreznosti zastopanosti pripadnikov celotne romske skupnosti v Sloveniji, tako avtohtone kot neavtohtone, v sestavi Sveta romske skupnosti v RS (SRS).

Zagovornik je izvedel oceno ustavnosti dela zakona (10. člen ZRomS-1), ki določa, je da je izmed 21 članov SRS 14 članov predstavnikov Zveze Romov Slovenije (ZRS), preostalih sedem pa predstavnikov romskih skupnosti v svetih samoupravnih lokalnih skupnosti. V postopku priprave ocene se je Zagovornik posebej osredotočil na dvotretjinsko članstvo predstavnikov ZRS v SRS.

Zagovornik je ocenjeval, ali so pripadniki neavtohtone romske skupnosti glede članstva svojih predstavnikov v SRS zaradi ekskluzivne vloge ZRS v SRS v manj ugodnem položaju od pripadnikov avtohtone romske skupnosti. Ocenjeval je torej, ali ureditev pomeni posredno diskriminacijo neavtohtone romske skupnosti pri sestavi SRS.

Zagovornik je v nadaljevanju ugotavljal dejansko stanje glede združevanja in zastopanosti pripadnikov romske skupnosti v društvih v posameznih zvezah društev. Preverjal je, koliko oz. katera društva, s koliko člani in s sedeži v katerih občinah (z avtohtono oz. neavtohtono romsko skupnostjo) so vključena v vsako od obstoječih oz. delujočih zvez romske skupnosti. Podatke so Zagovorniku posredovale štiri od skupaj petih delujočih romskih zvez. Dodatno je Zagovornik, na podlagi prošnje ene od romskih zvez, še preverjal, kako so v zvezah in še posebno v ZRS zastopani pripadniki romske skupnosti iz JV Slovenije v primerjavi s pripadniki romske skupnosti v SV Sloveniji.

Zagovornik je po pregledu podatkov ugotovil, da je v ZRS zastopan enak delež društev iz JV Slovenije in celo nekoliko večji delež društev iz območij neavtohtone romske skupnosti, kot velja za ostale štiri romske zveze skupaj. V ZRS so tudi vključena štiri romska društva iz večjih krajev in območij, kjer romska skupnost ni avtohtono naseljena. Zagovornik je ob tem tudi ugotovil, da več kot dve tretjini vseh Zagovorniku poznanih romskih društev ni vključenih v ZRS.

Na podlagi analize podatkov je Zagovornik ocenil, da z ekskluzivnostjo ZRS v SRS romska društva s sedeži v občinah na območjih, kjer romska skupnost ni tradicionalno naseljena, niso postavljena v manj ugoden položaj v primerjavi z romskimi društvi s sedeži v občinah na območjih, kjer je romska skupnost avtohtona. To pomeni, da 10. člen ZRomS-1, po kateri je v SRS štirinajst od enaindvajsetih članov predstavnikov ZRS, ni posredno diskriminatoren do neavtohtonih Romov.

Kljub temu, da Zagovornik ni ugotovil diskriminatornosti ZRomS-1, pa meni, da reprezentativnost celotne romske skupnosti v SRS ni ustrezno zagotovljena. Več kot dve tretjini romskih društev namreč ni vključenih v ZRS, kar slednji jemlje legitimnost predstavništva vseh Romov v SRS. Zagovornik je zato Vladi RS priporočil, da pripravi predlog spremembe Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji, s katero bo omogočeno reprezentativno predstavništvo pripadnikov romske skupnosti v Svetu romske skupnosti Republike Slovenije.

Ocena diskriminatornosti in priporočilo je dostopno na povezavi https://zagovornik.si/izdelki/ocena-diskriminatornosti-zakona-o-romski-skupnosti/.

Deli objavo

Ostale novice

diskriminacija zaposlene zaradi sindikalnih dejavnosti zagovornik
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer, ko je direktor javnega medija diskriminiral zaposleno tako, da je prepovedal odobritev dela od doma, medtem ko so drugi...
1. 12. 2023
strategija-za-pravice-invalidov2021-768x432-2
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s priporočili opozoril, da morajo imeti vsi ljudje z invalidnostmi možnost,...
27. 11. 2023
Slepa oseba na, ki vstopa na avtobus.
Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o dostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza tistim, ki slabo ali sploh ne vidijo ali slišijo. Ugotovil je, da...
24. 11. 2023
Lobnik Dalli Angel delovna-169 Foto Nik Jevšnik
Evropska komisarka za enakost Helena Dalli in podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel sta na delovnem obisku v Sloveniji obiskala tudi Zagovornika načela enakosti. Miha Lobnik,...
16. 11. 2023
ZNe svetuje
Vlada s predlogom proračuna za leto 2024 Zagovorniku načela enakosti enostransko jemlje vsa sredstva, ki jih je predvidel za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Predstojnik...
15. 11. 2023
strokovna ekskurzija
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevno diskriminacijo dijakov, ker je srednja šola organizirala obvezno tedensko ekskurzijo v tujini. Prijavitelj diskriminacije je zatrjeval, da so zaradi...
14. 11. 2023
konferenca okrogla miza1
Diskriminacija je tudi v Sloveniji velika težava, čisto vsak pa lahko pomaga pri tem, da bi bili vsi deležni dostojne obravnave in enakih možnosti. To...
9. 11. 2023
Ljubljana, Novo Brdo.
Stanovanjska soseska Novo Brdo.
Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Razpis Stanovanjskega sklada Republike...
8. 11. 2023
uravnotezenost-768x432.jpg
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport...
7. 11. 2023
diskriminacija zaposlene zaradi sindikalnih dejavnosti zagovornik
Zagovornik načela enakosti je obravnaval primer, ko je direktor javnega medija diskriminiral zaposleno tako, da je prepovedal odobritev dela od doma, medtem ko so drugi...
1. 12. 2023
strategija-za-pravice-invalidov2021-768x432-2
Zagovornik načela enakosti je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) s priporočili opozoril, da morajo imeti vsi ljudje z invalidnostmi možnost,...
27. 11. 2023
Slepa oseba na, ki vstopa na avtobus.
Zagovornik načela enakosti je pripravil posebno poročilo o dostopnosti javnega medkrajevnega avtobusnega prevoza tistim, ki slabo ali sploh ne vidijo ali slišijo. Ugotovil je, da...
24. 11. 2023
Lobnik Dalli Angel delovna-169 Foto Nik Jevšnik
Evropska komisarka za enakost Helena Dalli in podpredsednik Evropskega parlamenta Marc Angel sta na delovnem obisku v Sloveniji obiskala tudi Zagovornika načela enakosti. Miha Lobnik,...
16. 11. 2023
ZNe svetuje
Vlada s predlogom proračuna za leto 2024 Zagovorniku načela enakosti enostransko jemlje vsa sredstva, ki jih je predvidel za raziskave in ozaveščanje o diskriminaciji. Predstojnik...
15. 11. 2023
strokovna ekskurzija
Zagovornik načela enakosti je obravnaval domnevno diskriminacijo dijakov, ker je srednja šola organizirala obvezno tedensko ekskurzijo v tujini. Prijavitelj diskriminacije je zatrjeval, da so zaradi...
14. 11. 2023
konferenca okrogla miza1
Diskriminacija je tudi v Sloveniji velika težava, čisto vsak pa lahko pomaga pri tem, da bi bili vsi deležni dostojne obravnave in enakih možnosti. To...
9. 11. 2023
Ljubljana, Novo Brdo.
Stanovanjska soseska Novo Brdo.
Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo pri prijavi na javni razpis za oddajo stanovanj v najem zaradi osebne okoliščine družinskega statusa. Razpis Stanovanjskega sklada Republike...
8. 11. 2023
uravnotezenost-768x432.jpg
Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je dal več priporočil na osnutek predloga Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport...
7. 11. 2023