Search
Close this search box.

Zagovornik s priporočili za dostopnejšo kulturo

25. 3. 2024
Priporočilo
Status priporočila: Neuresničeno

Zagovornik je dal več priporočil za izboljšanje predloga Akcijskega načrta 2024–2027 za Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo 2024–2031, ki ga je pripravilo Ministrstvo za kulturo. Organ za varstvo pred diskriminacijo je opozoril, da je treba pri določenih ukrepih poudariti vse vidike dostopnosti za ljudi z gibalnimi, senzornimi in intelektualnimi invalidnostmi ter za ljudi s funkcionalnimi oviranostmi. Priporočil je tudi spodbude izdajanja literature v lahkem branju.

Neuresničena priporočila:

Zagovornik priporoča MK, da v predlogu AN 2024–2027 za ReNPK 2024–2031 za doseganje Razvojnega cilja 1 o »Odpravljanju prekarnosti, krepitvi zmožnosti in zagotavljanju enakosti spolov« :

1. opise nekaterih  ukrepov ali podukrepov  in njihovih predvidenih učinkov zapiše tako, da se poudari vse vidike dostopnosti za ljudi z gibalnimi, senzornimi in intelektualnimi invalidnostmi in za ljudi s funkcionalnimi oviranostmi, kot izhaja iz 3., 8., 9., 14. in 15. člena Zakona o izenačevanju možnosti invalidov

2. v Ukrepu 16 za »Spodbujanje uporabe trajnostnih prevoznih sredstev do kulturnih prireditev« na podlagi utemeljene analize določi subvencioniranje vozovnice za kulturne dogodke kot posebni ukrep za ljudi s slabšim premoženjskim stanjem

3. opis ukrepa 24 »Sofinanciranje produkcije kakovostne literature« in njegovih predvidenih učinkov dopolni s spodbujanjem izdajanja kakovostne literature v lahkem branju

4. v Ukrepu 67 »Sofinanciranje medijskih vsebin v javnem interesu« opusti izraz »gluhonemi«  in v posodobljenem letnem razpisu za sofinanciranje programskih vsebin razširi krog upravičencev na »osebe z naglušnostjo, gluhoto, slabovidnostjo, slepoto, gluhoslepoto in intelektualnimi invalidnostmi v njim prilagojenih tehnikah.«