Search
Close this search box.

Vprašanje o izjemi od prepovedi diskriminacije pri oddaji nepremičnin

1. 3. 2024
Svetovanje

Zagovornik je prejel vprašanje, ali je lahko na spletnem portalu objavljen oglas, ki pogojuje najem stanovanja s spolom osebe, ko v stanovanju bivajo samo moški oziroma samo ženske in uporabljajo skupne sanitarije in prostore. Zagovornik je pojasnil, da bi v primeru nepremičninskih oglasov, v katerih je osebna okoliščina spola postavljena kot pogoj za najem, lahko šlo za izjemo od prepovedi diskriminacije po 13. členu ZVarD le, če bi različno obravnavanje opravičeval legitimen cilj, sredstva za doseganje tega cilja pa bi bila ustrezna, potrebna in sorazmerna. Ocenil je tudi, da bi tak cilj lahko bili zasebnost in spodobnost oseb, ki v stanovanju že bivajo, saj bi bila z vselitvijo osebe drugega spola lahko okrnjena njihova možnost uživanja zasebnosti in sproščenosti v stanovanju. Opozoril je na Preambuli Direktive Sveta 2004/113/ES o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi, v kateri je kot eden od sprejemljivih primerov različne obravnave med spoloma naveden primer, ko oseba nudi nastanitev v delu svojega stanovanja (pod pogojem, da je omejitev primerna in potrebna v skladu z merili, ki izhajajo iz sodne prakse Sodišča Evropskih skupnosti).