Search
Close this search box.

Priporočilo Zagovornika načela enakosti k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona duševnem zdravju

10. 7. 2023
Priporočilo
Status priporočila: Neuresničeno

Zagovornik načela enakosti je poslancem državnega zbora priporočil, naj predlog novele Zakona o duševnem zdravju (ZDZdr) dopolnijo tako, da bo zdravljenje oseb s težavami v duševnem zdravju povsem skladno tudi s Konvencijo o pravicah invalidov. Priporočila se nanašajo predvsem na institut sposobnosti odločanja o sebi.

Neuresničena priporočila:

1. Zagovornik je poslankam in poslanec priporočil, da se v ZDZdr-A uredi institut sposobnosti odločanja o sebi tako, da ne bo odvisen od postavitve pod skrbništvo ali od tega, da ima oseba zakonitega zastopnika;

2. določi, da se sposobnost odločanja o sebi pri odraslih in mladostnikih, starejših od 15 let, vedno domneva; izjema so le primeri, ko se v postopku, ki z ustrezno podporo daje osebi možnost udeležbe, z gotovostjo ugotovi, da je uresničevanje te sposobnosti onemogočeno; ta sposobnost naj se vselej skrbno prouči pri mladostnikih, mlajših od 15 let;

3. zagotovi, da bodo v postopku ugotavljanja sposobnosti odločanja o sebi in pri zdravstveni obravnavi ter v postopku pri pravnem nadzoru omogočeni podporno odločanje, pravica do izjave in aktivna možnost sodelovanja osebe v postopkih; ta jamstva naj se zagotovi tudi, ko je sposobnost odločati o sebi onemogočena in je osebi zato določen skrbnik ali o obravnavi odloča tretja oseba (zakoniti zastopnik ali svojec);

4. vključi obveznost izvajalcev, ki izvajajo storitve in programe za duševno zdravje, da se pri osebi, ki ji je bila ob začetku zdravljenja omejena sposobnost odločanja o sebi, med zdravstveno obravnavo to sposobnost redno preverja s ciljem, da se ji sposobnost odločanja o sebi čim prej spet prizna;

5. določi načine oziroma ukrepe, kako naj se ljudi spodbuja, da preventivno načrtujejo, sprejmejo vnaprejšnje odločitve o sebi ter po svoji volji določijo zdravstvenega pooblaščenca, ki bo odločal skladno z njihovim pooblastilom ali izjemoma namesto njih;

6. zagotovi celovit sistem podpornega odločanja osebam s težavami v duševnem zdravju, z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi ali z drugimi oblikami oviranosti, ki jih lahko onemogočajo pri polnem in enakem uživanju pravic;

7. določi obveznost obveščanja oseb s težavami v duševnem zdravju po načelih dostopnosti v ustreznih jezikih, oblikah in tehnologijah, vključno z lahko razumljivimi informacijami, z namenom zagotavljanja pravice do obveščenega odločanja o sebi ter zagotavljanja sodelovanja v postopkih zdravljenja in zdravstvene obravnave ter v sodnih postopkih.