Search
Close this search box.

Priporočilo Zagovornika načela enakosti glede Pravilnika o postopkih in načinu izvrševanja pravic študentov s posebnimi potrebami in študentov s posebnim statusom v visokem šolstvu

11. 7. 2023
Priporočilo
Status priporočila: Neuresničeno

Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije (MVZI) priporočil, naj v pravilniku, ki bo prvič podrobneje uredil postopke in način izvrševanja pravic študentov s posebnimi potrebami oziroma invalidnostmi, to opredeli bolj določno. Tako bo terciarno izobraževanje bolj vključujoče tudi za najranljivejše študente. Priporočil je tudi vzpostavitev enotnega postopka določanja statusa študentov s posebnimi potrebami glede na vrsto in stopnjo invalidnosti, da bi tako dosegli enako obravnavo vseh študentov v primerljivih položajih.

Neuresničeni priporočili:

1. Ministrstvo naj pripravi predlog pravilnika, ki bo uredil izvrševanje pravic študentov s posebnimi potrebami in študentov s posebnim statusom v visokem šolstvu na konkreten, določen, jasen in podroben način. Zagotovi naj enako obravnavo in enake možnosti teh študentov v primerjavi z ostalimi študenti ter njihovo pravno varnost. Predlog pravilnika naj določi izvrševanje pravic teh študentov kot tudi kandidatov za vpis, opredeli ključne pojme, določi jasne postopke, definira organe odločanja, določi merila za odločanje, potrebna dokazila in roke, predvidi pritožbene postopke, določi vse obvezne in druge možne prilagoditve, predvidi načine izvrševanja priznanih prilagoditev ter zbiranje in varovanje osebnih podatkov.

2. Ministrstvo naj skupaj z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti vzpostavi enoten postopek odločanja o statusu študentov s posebnimi potrebami, na katerem bi temeljilo uveljavljanje vseh njihovih pravic (npr. subvencionirano bivanje in štipendiranje).