Search
Close this search box.

Priporočili Zagovornika načela enakosti glede osnutka Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

14. 3. 2023
Priporočilo
Status priporočila: Neuresničeno

Zagovornik načela enakosti je pred časom ocenil, da je Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) diskriminatoren do otrok s posebnimi potrebami, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb. Prav tako je po oceni Zagovornika diskriminatoren do nekaterih odraslih, ki so vključeni v poklicno zavarovanje. Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je priporočil spremembo zakona.

Neuresničeni priporočili:

Zagovornik MDDSZ priporoča, da osnutek Predloga ZPIZ-2S dopolni tako da:

1. spremeni peti odstavek 100. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) tako, da se glasi: »(5) Pravico do dodatka za pomoč in postrežbo imajo otroci, ki potrebujejo posebno nego in varstvo skladno z Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSVDP-1), ki so zdravstveno zavarovani po drugem zavarovancu zavoda ali upokojenca.«. V prehodnih določbah naj doda določilo, da spremenjeni člen velja do sprejetja novele ZSVDP-1, ki bo to vprašanje uredila celovito;

2. doda določilo, s katerim določi, da mirovanje poklicnega zavarovanja, določeno v enajstem odstavku 200. člena v zvezi z drugim odstavkom 211. člena ZPIZ-2, ne velja za zavarovance, ki opravljajo dela, ki jih po določeni starosti ni moč uspešno poklicno opravljati.