Search
Close this search box.

Priporočili Zagovornika načela enakosti glede osnutka predloga Zakona o sodniški službi

14. 11. 2023
Priporočilo
Status priporočila: Neuresničeno

Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za pravosodje priporočil, naj spremeni oziroma dopolni osnutek Zakona o sodniški službi. Zaradi varstva pred diskriminacijo na podlagi starosti je priporočil, naj ministrstvo utemelji, zakaj naj bi sodnikom funkcija nujno prenehala ravno ob dopolnitvi 70 let. Priporočil je tudi uskladitev določb osnutka zakona glede odvzema poslovne sposobnosti z Družinskim zakonikom, po katerem odvzem poslovne sposobnosti ni več mogoč.

Neuresničeni priporočili:

Zagovornik načela enakosti priporoča Ministrstvu za pravosodje, da spremeni oziroma dopolni osnutek ZSS-1, tako da:

1. skladno z ZVarD podrobno utemelji razloge za rešitev v predlagani osmi točki prvega odstavka 110. člena osnutka ZSS-1, po katerem je predvideno, da sodniku po zakonu preneha sodniška funkcija z upokojitvijo, vendar najpozneje, ko dopolni 70 let

2. spremeni del določila tretje točke prvega odstavka 110. člena osnutka ZSS-1 tako, da besedilo »če izgubi poslovno sposobnost« nadomesti z besedilom »če je sodnik s pravnomočno odločbo postavljen pod skrbništvo, tako da ne more samostojno opravljati pravnih poslov, ključnih za opravljanje sodniške funkcije«.