Search
Close this search box.

Priporočila Zagovornika načela enakosti glede spremembe 7. člena Zakona o osebni izkaznici

12. 2. 2024
Priporočilo
Status priporočila: Neuresničeno

Zagovornik načela enakosti je na podlagi opozorila poslancev italijanske in madžarske narodne skupnosti v Sloveniji Ministrstvu za notranje zadeve priporočil, naj spremeni Zakon o osebni izkaznici in pravilnik o izvajanju tega zakona. Sedanja ureditev namreč italijanščino in madžarščino obravnava kot tuja jezika, čeprav sta ob slovenščini to uradna jezika v Sloveniji na območjih, kjer živita avtohtoni narodni skupnosti.

Neuresničena priporočila:

Zagovornik Ministrstvu za notranje zadeve priporoča:

1. da pripravi predlog spremembe 7. člena Zakona o osebni izkaznici, tako da spremeni drugi odstavek 7. člena in da se spremenjeno besedilo zadnjega dela stavka glasi »izda osebna izkaznica na obrazcu, ki se tiska v slovenskem, italijanskem in angleškem jeziku oziroma slovenskem, madžarskem in angleškem jeziku«. S tem se spremeni vrstni red jezikov tako, da sta najprej navedena uradna jezika in zatem tuji jezik

2. da po sprejetju tega zakona spremeni tudi Pravilnik o izvrševanju Zakona o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 52/13, 41/21 – ZOIzk-1A in 31/22) tako, da spremeni ime Priloge 2, ki naj se glasi »Obrazec osebne izkaznice – slovensko-italijanska-angleška različica« ter Priloge 3 »Obrazec osebne izkaznice – slovensko-madžarska-angleška različica«. Obrazca naj prilagodi zakonski spremembi tako, da bo upoštevan nov vrstni red jezikov, in da bosta besedilo in izgled osebne izkaznice odražala enakovrednost vseh treh uradnih jezikov

3. da spremeni Pravilnik o izvrševanju Zakona o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 52/13, 41/21 – ZOIzk-1A in 31/22) tako, da lahko posamezniki na lastno željo zamenjajo osebne izkaznice, ki so jim bile izdane na območjih, kjer živita avtohtoni italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, brezplačno kadarkoli v času njihove veljavnosti. Nove osebne izkaznice naj bodo skladne s priporočili Zagovornika 1 in 2.