Search
Close this search box.

Priporočila Zagovornika načela enakosti glede predloga Zakona ospremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu inzdravstvenem zavarovanju

28. 6. 2023
Priporočilo
Status priporočila: Neuresničeno

Zagovornik načela enakosti je poslankam in poslancem državnega zbora priporočil, da v Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-T) zdravstveni prispevek oblikuje progresivno, glede na višino prihodkov zavezancev. Pavšalni prispevek predstavlja tveganje za nastanek posredne diskriminacije na osnovi osebne okoliščine premoženjskega stanja.

Neuresničena priporočila:

1. Zagovornik priporoča, da določila v 12. členu ZZVZZ-T, ki urejajo višino obveznega zdravstvenega prispevka, oblikuje v skladu z načelom sorazmernosti, progresivno glede na višino prihodkov zavezancev;

2. določila v 12. členu ZZVZZ-T, ki navajajo zavarovane osebe, ki niso zavezane plačilu obveznega zdravstvenega prispevka, dopolni tako, da so mednje vključeni tudi zavarovanci iz prve in druge alineje 23. točke prvega odstavka 15. člena dopolnjenega ZZVZZ;

3. določila ZZVZZ-T, ki se nanašajo na spreminjanje splošnih aktov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), zapiše tako, da bodo splošni akti ZZZS urejali izključno način uresničevanja pravic iz ZZVZZ.