Search
Close this search box.

Priporočila Zagovornika načela enakosti glede predloga Strategije razvoja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva do leta 2031

1. 3. 2024
Priporočilo
Status priporočila: Neuresničeno

Zagovornik načela enakosti je Ministrstvu za zdravje priporočil dopolnitev predloga strategije o razvoju zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva tako, da bo ustrezneje zasledovala spoštovanje pravice do enake obravnave in enakih možnosti ne glede na osebne okoliščine.

Neuresničena priporočila:

Zagovornik Ministrstvu za zdravje priporoča, da v predlogu SRZDPR2031:

1. v poglavju »Vrednote in načela«, točka 2, »Pravična dostopnost«, pri opredelitvi osebnih okoliščin navede vse osebne okoliščine tako kot jih opredeljuje 1. člen ZVarD

2. v strateškem cilju »Zagotavljanje dostopnosti« med aktivnosti oziroma ukrepe vključi zagotavljanje dostopnosti zdravstvenih ustanov kot objektov v javni rabi, zdravstvenih storitev ter informacij in komunikacij, povezanih z zdravstvenimi storitvami, ljudem z invalidnostmi

3. v strateškem cilju »Zagotavljanje dostopnosti« med aktivnosti oziroma ukrepe vključi zavezo, da izvajalci zdravstvene dejavnosti pacientom, ne glede na izbiro poti, v celotnem ordinacijskem času ambulant omogočajo vse možnosti vzpostavitve stika z ambulantami družinske medicine, ki so: osebno v ambulanti, po telefonu, pošti in elektronsko; pri tem naj se za pisno obveščanje pacientov uporablja preprosti jezik 

4. v strateškem cilju »Opolnomočenost in vključenost posameznikov« med aktivnosti oziroma ukrepe vključi zavezo, da bodo vsi podatki, povezani z zdravstvenim varstvom, dostopni in razumljivi tudi osebam, ki imajo lahko zaradi svojih osebnih okoliščin, kot so starost, invalidnost, premoženjsko stanje, jezik in zdravstveno stanje, težave pri dostopu ali uporabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij. V strateškem cilju  »Digitalizacija zdravstva« naj med ukrepe doda tudi ukrep, da je treba pri vseh tehnoloških rešitvah upoštevati najvišje standarde zagotavljanja digitalne dostopnosti za ljudi z različnimi vrstami invalidnosti ter izpostavi zavezo k čimprejšnji vzpostavitvi dostopnosti spletnih strani vseh izvajalcev zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva

5. v strateškem cilju »Opolnomočenost in vključenost posameznikov« vključi v aktivnosti oziroma ukrepe za razvoj sistema podpornega odločanja osebam s težavami v duševnem zdravju, osebam z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi ali osebam, ki imajo druge oblike oviranosti, ki jih lahko ovirajo pri opolnomočeni skrbi za lastno zdravje

6. v strateških ciljih »Zagotavljanje dostopnosti«, »Opolnomočenost in vključenost posameznikov« smiselno vključi tudi ukrepe za izboljšanje zdravja pripadnikov romske skupnosti kot posebej ranljive skupine in opredeli aktivnosti in cilje, ki bodo naslavljali tematiko zdravja romske skupnosti na primarni ravni