Search
Close this search box.

Priporočila Zagovornika načela enakosti glede osnutka Predloga Zakona o uporabi jezika gluhoslepih

3. 5. 2024
Priporočilo
Status priporočila: Neuresničeno

Zagovornik priporoča MDDSZ, da osnutek predloga ZUJG spremeni in dopolni tako, da:

1. v 3. členu opredeli gluhoslepoto in kdo so ljudje z gluhoslepoto, ki so upravičeni do posameznih pravic po osnutku predloga ZUJG, tako, da bo ureditev skladna z modelom invalidnosti, utemeljenem na človekovih pravicah, in obveznostmi po Konvenciji o pravicah invalidov (MKPI);

2. v 27. členu ustrezneje opredeli merila za funkcionalno presojo gluhoslepote ter povezano s tem v 24. členu dopolni merila za presojo o upravičenosti do dodelitve pravic po osnutku predloga ZUJG;

3. opredeli obseg vseh ključnih pravic, povezanih s komunikacijo (sporazumevanjem) ljudi z gluhoslepoto, zlasti, kaj pomeni pravica osebe z gluhoslepoto biti informirana v njej prilagojenih načinih sporazumevanja (tretji odstavek 7. člena);

4. utemelji omejitve pravice do učenja jezika za tiste osebe z gluhoslepoto, ki se šolajo (prvi odstavek 12. člena);

5. upošteva mednarodnopravne obveznosti Republike Slovenije, iz katerih izhaja, da finančni razlogi ne smejo biti ključni razlog za omejevanje socialnih in drugih pravic ljudem z določenimi osebnimi okoliščinami, da je treba za postopoma polno uresničenje pravic nameniti vse razpoložljive vire in da je treba prednostno varovati pravice skupin ljudi v najranljivejših položajih.