Search
Close this search box.

Priporočila Zagovornika načela enakosti glede osnutka predloga novega Zakona o sodiščih

22. 12. 2023
Priporočilo
Status priporočila: Neuresničeno

Zagovornik načela enakosti je dal več priporočil na osnutek novega Zakona o sodiščih, ki ga je pripravilo Ministrstvo za pravosodje. Organ za varstvo pred diskriminacijo je med drugim opozoril na pomen tako arhitekturne kot komunikacijske dostopnosti sodišč ter predlagal ustreznejšo ureditev za sodnike porotnike. Izpostavil je tudi morebitne negativne posledice ukinitve okrajnih sodišč ter pomen zbiranja podatkov o enakopravnosti, enakem obravnavanju in enakih možnostih (equality data) iz vse sodne prakse.

Neuresničena priporočila:

Zagovornik načela enakosti MP priporoča, da osnutek ZS-1 spremeni in dopolni, da:

1. v 3. členu med jamstva za neodvisno sojenje in razumevanje obsega izvrševanje sodne veje oblasti ustrezno vključi:

  1. pristojnost glede ocenjevanja podzakonskih aktov in zakonov;
  2. pristojnost uporabe pravnih aktov Evropske unije (EU) ter opredeli, kdaj ti akti neposredno učinkujejo in kdaj imajo učinek prevlade nad zakoni;
  3. pogoje, pod katerimi imajo posamezne določbe mednarodnega prava lahko neposreden učinek;
  4. pravila razlage v primerih pravnih praznin dopolni z jamstvom razlage v prid polnega in enakega uresničevanje človekovih pravic in svoboščin;

2. bodo ustrezneje zagotovljeni ukrepi za preprečevanje in odpravo diskriminacije zaradi nedostopnosti ali nezadostne arhitekturne, informacijske in komunikacijske dostopnosti sodišč za osebe z invalidnostmi in druge funkcionalno ovirane osebe, ki v katerikoli vlogi sodelujejo pri delovanju sodišč;

3. bo urejena obveznost sodišč zagotoviti razumne prilagoditve;

4. se ustrezneje uredijo predlagani pogoji za sodnike porotnike:

  1. poslovna sposobnost, splošna zdravstvena sposobnost ter starost;
  2. vključi naj se splošni pogoj sposobnosti za neodvisno in nepristransko opravljanje nalog ter
  3. posebni pogoj znanja uradnega jezika, ki se uporablja pri poslovanju sodišč na območjih, kjer živita obe narodni skupnosti;

5. se zagotovi zbiranje in možnost pridobivanja razčlenjenih podatkov o enakopravnosti, enakem obravnavanju in enakih možnostih (equality data) iz vse sodne prakse;

6. se prepreči morebitne nehotene učinke organizacijskih sprememb sodišč na možnosti zastopanja strank v postopkih, ki so doslej potekali pred okrajnimi sodišči;

7. se preuči možnost ukrepanja sodišč za implementacijo prvega odstavka 4. člena Protokola k Konvenciji o pravicah invalidov ter 6. člena Protokola k Konvenciji o otrokovih pravicah, ko nadzorni odbor v postopkih sporočanja kršitev državi predlaga, da sprejme začasne ukrepe, potrebne za preprečitev nepopravljive škode.