Search
Close this search box.

Priporočila Zagovornika načela enakosti glede Predloga zakona o dolgotrajni oskrbi

28. 6. 2023
Priporočilo
Status priporočila: Neuresničeno

Zagovornik načela enakosti je poslankam in poslancem Državnega zbora priporočil več izboljšav predloga zakona o dolgotrajni oskrbi. Med drugim je poudaril, da je pri pravici do in iz dolgotrajne oskrbe ključno spoštovanje pravice do samostojnega odločanja o sebi in neodvisnega življenja. To je posebej pomembno, ko gre za ljudi s težavami v duševnem zdravju ter ljudi s psihocialnimi in intelektualnimi invalidnostmi.

Neuresničena priporočila:

1. Državni zbor naj pravico do dolgotrajne oskrbe (DO) in pravice iz DO podrobneje uredi. Pogoj za uživanje teh pravic naj bo vezan na sposobnost upravičenca do DO odločati o sebi, kaj ta sposobnost pomeni pa naj se izrecno opredeli. Jasneje je treba urediti tudi storitve v zvezi s posameznimi pravicami iz DO;

2. zagotovi, da bodo v postopku uveljavljanja pravice do DO in pravic iz DO ter pri zagotavljanju storitev DO omogočeni podporno odločanje upravičencev do DO, pravica do izjave in aktivna možnost sodelovanja osebe v postopkih; ta jamstva naj se zagotovi tudi, ko je sposobnost odločati o sebi onemogočena in je osebi zato za odločanje o sebi ali o posameznih pravicah iz DO določen skrbnik, ali o tem odloča tretja oseba (zakoniti zastopnik);

3. vključi obveznost, da se pri osebi, ki ji je bila ob začetku uveljavljanja pravic iz DO onemogočena sposobnost odločanja o sebi, med obravnavo to sposobnost redno preverja s ciljem, da se ji sposobnost odločanja o sebi glede DO lahko spet prizna;

4. določi načine oziroma ukrepe spodbujanja ljudi, da preventivno načrtujejo in sprejmejo vnaprejšnje odločitve o sebi glede DO. V ta namen naj prostovoljno določijo pooblaščenca, ki bo v primeru onemogočenja njihove sposobnosti odločanja o sebi ravnal skladno z njihovim pooblastilom ali izjemoma o pravici do DO in pravicah iz DO odločal namesto njih;

5. določi obveznost obveščanja ljudi o pravicah v zvezi z DO po načelih dostopnosti v ustreznih jezikih, oblikah in tehnologijah, vključno z lahko razumljivimi informacijami;

6. podrobneje opredeli položaj otrok, ki po 51. členu ZDOsk-1 ne morejo biti zavarovanci za dolgotrajno oskrbo, in uredi sistem zagotavljanja storitev DO, ki jim bozagotavljal primerljivo raven uživanja pravic, kot velja za odrasle, ki so za DOzavarovani po družinskih članih;

7. uredi pravno sredstvo za varstvo upravičencev do DO in pravic iz DO, če bi bile njihove pravice ali pravice v zvezi z DO kršene;

8. 2. točko prvega odstavka 20. člena in besedilo »je poslovno sposoben« črta in s tem odpravi neupravičen pogoj za opravljanje nalog oskrbovalca družinskega člana.