Search
Close this search box.

Priporočila Zagovornika načela enakosti glede dostopnosti volilnih gradiv, postopkov in glede usmeritev volilnim organom

22. 3. 2024
Priporočilo
Status priporočila: Neuresničeno

Zagovornik načela enakosti je Državni volilni komisiji poslal več priporočil glede uresničevanja volilne pravice ljudi z invalidnostmi, zlasti tiste z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi. Priporočil je posodobitev volilnih gradiv, informacij in postopkov tako, da bodo vsi ljudje to pravico lahko dejansko uresničevali. Predlagal je tudi ustreznejša navodila in usmeritve za delo volilnih organov, da bo uresničevanje volilne pravice v celoti zagotovljeno za vse, posebej tudi tiste volivce, ki jim je bila ta pravica vrnjena.

Neuresničena priporočila

Zagovornik priporoča DVK, da:

1. posodobi vse volilne postopke tako, da bodo volilni postopki, informacije in volilna gradiva skladni z zakonodajo, dostopni, lahko razumljivi in uporabni za vse, tudi za volivce z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi. V ta namen naj zagotovi dostopnost vseh volilnih gradiv in obrazcev (npr. za dajanje podpore kandidatom oziroma kandidatnim listam) in določi glasovnice, posebej prilagojene za glasovanja invalidov (četrta točka prvega odstavka 37. člena ZVDZ);

2. zagotovi informiranje volivcev v prilagojeni obliki lahkega branja ter jim zagotovi pojasnila o kandidaturah in o možnosti dajanja podpore kandidatom, kako se izvršuje pravica do podpore osebe po lastni izbiri pri glasovanju, kakšne so druge oblike glasovanja in možne pritožbene poti in kako ravnati ob morebitni zavrnitvi podpore volilnega pomočnika;

3. zagotovi informiranje vseh volivcev o spremenjeni ureditvi pravice do osebne podpore pri glasovanju (pomočnik), ki jo imajo volivci z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami, in o pravilni razlagi možnosti glasovanja po pošti in na domu;

4. zagotovi ciljno informiranje volivcev z intelektualnimi in psihosocialnimi invalidnostmi, ki jim je bila doslej volilna pravica odvzeta;

5. z navodili, usmeritvami in izobraževanji zagotovi takšno delo volilnih organov, da bo v celoti zagotovljeno uresničevanje volilne pravice volivcem, ki jim je bila volilna pravica vrnjena. Volilni organi naj tem volivcem zagotovijo, da lahko volijo s podporo osebe po lastni izbiri, in da lahko, ne glede na različne oblike skrbništva, praviloma sami sodelujejo v postopkih varstva volilne pravice.