Search
Close this search box.

Ponovna priporočila Zagovornika načela enakosti glede osnutka predloga Zakona ojavnih uslužbencih

29. 4. 2024
Priporočilo
Status priporočila: Neuresničeno

Zagovornik ponovno priporoča Ministrstvu za javno upravo (MJU), da v ZJU-1:

1. črta določbe 172. člena, ki določa prenehanja veljavnosti pogodbe o zaposlitvi javnemu uslužbencu, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine. To krši obveznost utemeljiti odpoved pogodbe o zaposlitvi in bi lahko pomenilo diskriminacijo zaradi starosti.

2. načelo enakopravne dostopnosti iz 7. in 28. člena ter načelo prepovedi nadlegovanja iz 14. člena vsebinsko razširi z načelom enakosti oz. enakih možnosti, s čimer bo zagotovljena enaka obravnava vseh javnih uslužbencev in kandidatov za zaposlitev ne glede na njihove osebne okoliščine, pa tudi enake možnosti tistih, ki so v neenakem, slabšem položaju.

3. na ustreznejši način uredi pravne poti in podaljša roke za varstvo iskalcev zaposlitve, kandidatov in javnih uslužbencev v primerih domnevne diskriminacije, vključno z daljšimi roki za uveljavljanje pravic.

4. omogoči možnost dopolnitve vlog kandidatov in določi dolžnost prilagoditve načinov vročanja sklepov, vlaganja vlog in druge komunikacije tako, da bodo dejansko zagotovljene enake možnosti tudi tistim, ki težko ali ne morejo uporabljati informacijsko-komunikacijskih tehnologij zaradi svojih osebnih okoliščin, zlasti invalidnosti in zdravstvenega stanja.

5. zagotovi pravno podlago za zbiranje razčlenjenih podatkov glede osebnih okoliščin kandidatov za zaposlitev in javnih uslužbencev. Opredeli naj se namen analiziranja postopkov zaposlovanja, kadrovske sestave in zagotavljanja enakosti (npr. plačil). Določi naj se podlaga za povezovanje evidenc, analizo, objavo in ponovno rabo (anonimiziranih) podatkov ter dostop do (osebnih in statističnih) podatkov za namene spremljanja in nadzora vseh pristojnih organov.

6. črta splošni pogoj državljanstva Republike Slovenije za zasedbo kateregakoli uradniškega delovnega mesta iz prve alineje tretjega odstavka 64. člena. Treba je jasno določiti, katera delovna mesta so lahko pogojena z državljanstvom in to utemeljiti, da ne bo prišlo do diskriminacije zaradi državljanstva.

7. vključi splošno pravico do razumnih prilagoditev za ljudi z invalidnostmi, ki mora biti zagotovljena kandidatom za zaposlitev in tudi javnim uslužbencem. Predvidi naj tudi možnosti prilagoditev izbirnih in drugih postopkov za ljudi z drugimi osebnimi okoliščinami (npr. zdravstveno stanje, starševstvo, vera ali prepričanje).

8. dopolni razloge za pravico do pritožbe neizbranih kandidatov za zaposlitev tako, da bodo jasno vključevali vse ključne kršitve pravic kandidatov, da se zagotovi pravica do enake obravnave. V teh primerih naj se podaljša rok za pritožbe, zagotovi učinkovitejše sodno varstvo in polna odškodnina.

9. v 108. členu določi, da javni uslužbenec mora odkloniti izvršitev odredbe oziroma navodila, če bi pomenila protipravno ravnanje, npr. diskriminacijo (in ne zgolj, da tako ravnanje »lahko« odkloni). V tem primeru mora biti javni uslužbenec zaščiten tudi pred viktimizacijo, za kar je odgovoren delodajalec.

10. dopolni tretji odstavek 132. člena, ki ureja pavšalno odškodnino, tako, da ima v primeru diskriminacije javni uslužbenec ne glede na ureditev v kolektivnih pogodbah pravico do polne odškodnine in pravico do nadomestila po zakonu, ki ureja varstvo pred diskriminacijo, če je to zanj ugodneje.

11. utemelji izjeme glede zahtevane izobrazbe glede na delovno dobo iz 170. člena, ki določa nadaljevanje dela javnih uslužbencev kljub neizpolnjevanju novih pogojev glede zahtevane izobrazbe.