Search
Close this search box.

Domnevna diskriminacija zaposlenih na podlagi vere zaradi postavitve božičnega motiva v prostorih javnega zavoda

22. 12. 2022
Zaključena ugotavljanja diskriminacije
Ugotovljena diskriminacija: Ne

Na Zagovornika se je obrnila stranka, ki je zatrjevala diskriminacijo na podlagi verskega prepričanja v javnem zavodu, ker je vodstvo v avli ob vhodu v prostore zavoda dalo postaviti božični motiv (jaslice), kar po mnenju številnih zaposlenih krši ustavno načelo ločitve cerkve in države in je diskriminatorno do vseh zaposlenih v javnem zavodu, ki niso kristjani oziroma praznujejo božič kasneje, ali pa so kristjani, pa se ne strinjajo s takšnim vsiljevanjem ene specifične religije vsem zaposlenim in zavodu kot celoti.

Zagovornik je stranki pojasnil, da je za postopek ugotavljanja diskriminacije nujen obstoj naslednjih elementov diskriminacije: osebna okoliščina; poseg v človekovo pravico, svoboščino, drugo pravico, pravni interes ali ugodnost; prikrajšanje v primerjavi z drugimi posamezniki ali skupinami v primerljivem položaju; vzročna zveza med osebno okoliščino in obravnavo, ki je je predlagatelj deležen; odsotnost izjem od prepovedi diskriminacije.

Navedel je, da iz opisa ne izhaja, kako naj bi postavitev jaslic v avli ob vhodu v javni zavod ovirala, zmanjšala ali izničevala enakopravno priznavanje, uživanje ali uresničevanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, drugih pravic, pravnih interesov in ugodnosti oziroma v katere pravice oz. pravne interese/ugodnosti zaposlenih v javnem zavodu naj bi posegala.

Stranki je dodatno pojasnil, da je vera sicer osebna okoliščina, ki je v ZVarD pravno varovana, ter da stranka utemeljeno opozarja na ustavno načelo ločenosti države in verskih skupnosti. Dodal pa, da morebitnih kršitev tega načela ni mogoče enačiti z diskriminacijo zaradi vere ali prepričanja. Ponovil je, da mora biti za ugotovitev kršitve prepovedi diskriminacije nujno podana tudi kršitev določene pravice drugih ljudi. Iz navedenega primera pa ne izhaja, da bi postavitev jaslic imela tak učinek. Zagovornik zato postopka ugotavljanja diskriminacije ni uvedel.